Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


荒野的巨岩
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
劇毒林地的狙擊神手 水屬性i.png木屬性i.png 9 7 325
被詛咒的怪物 水屬性i.png木屬性i.png 9 7 355
岩龍的鋼牙 水屬性i.png木屬性i.png 12 10 446
主線任務 - 第四封印全關卡
4-1 水下的伏兵 4-2 燃燒的赤鐵 4-3 荒野的巨岩 4-4 聖光的指引 4-5 夢魘的險惡 4-6
第四階段封印
042i.png 045i.png 048i.png 051i.png 054i.png 285i.png

劇毒林地的狙擊神手

體力 9 回合 7 經驗 325 (36 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
031i.pngRace獸類.png
4367
CD:3
97127 140
稀有出現
061i.pngRace妖精類.png
2430
CD:3
10867 30
071i.pngRace妖精類.png
1186
CD:2
29433 60
081i.pngRace龍類.png
3695
CD:4
17011 20
087i.pngRace人類.png
917
CD:1
18877 10
258i.pngRace進化素材.png
11111
CD:8
12000 1111
稀有出現
277i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
7
前置
137i.pngRace人類.png
4721
CD:3
23634 40
7
138i.pngRace人類.png
7120
CD:3
94224 300

被詛咒的怪物

體力 9 回合 7 經驗 355 (39 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
031i.pngRace獸類.png
4426
CD:3
98476 140
稀有出現
061i.pngRace妖精類.png
2475
CD:3
11076 30
071i.pngRace妖精類.png
1208
CD:2
29999 60
081i.pngRace龍類.png
3779
CD:4
17416 20
087i.pngRace人類.png
934
CD:1
19240 10
258i.pngRace進化素材.png
11111
CD:8
12000 1111
稀有出現
277i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
7
前置
122i.pngRace神族.png
2024
CD:2
21331 10
7
123i.pngRace神族.png
2997
CD:2
85242 100

岩龍的鋼牙

體力 12 回合 10 經驗 446 (37 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
031i.pngRace獸類.png
4603
CD:3
102523 140
稀有出現
061i.pngRace妖精類.png
2610
CD:3
11703 30
071i.pngRace妖精類.png
1274
CD:2
31697 60
081i.pngRace龍類.png
4031
CD:4
18631 20
087i.pngRace人類.png
985
CD:1
20329 10
258i.pngRace進化素材.png
11111
CD:8
12000 1111
稀有出現
277i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
10
前置
047i.pngRace龍類.png
4285
CD:3
48543 10
10
048i.pngRace龍類.png
5964
CD:3
193767 150
Advertisement