Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
藍洋霸主海龍王
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
221i.png222i.png591i.png1081i.png1082i.png2181i.png Refine1.png:100
Refine2.png:200
Refine3.png:350
Refine4.png:600
總計:1250
驚濤駭浪 水屬性i.png 20 2
怒不可遏 水屬性i.png火屬性i.png 20 2
虛與實 五屬.png 20 3
妖猴之禍 光屬性i.png 20 2

驚濤駭浪

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

221i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
066i.pngRace妖精類.png
258
CD:2(2)
5232 10
067i.pngRace妖精類.png
694
CD:3(3)
35930 20
SI164.png召喚小怪
066i.pngRace妖精類.png
258
CD:2(2)
5232 10
178i.pngRace獸類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI031.png單次9+水符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


怒不可遏

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

521i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
224i.pngRace人類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI031.png單次9+水符石盾
542i.pngRace神族.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI031.png單次12+水符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


虛與實

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

522i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
582i.pngRace妖精類.png
1458
CD:2(2)
24352 320
581i.pngRace人類.png
4375
CD:4(4)
37420 548
585i.pngRace魔族.png
100
CD:1(1)
38239 276
SI126.png扣血30%
584i.pngRace神族.png
1685
CD:3(3)
26832 431
SI214.png回復6000
488i.pngRace魔族.png
1582
CD:3(3)
10230 1
SI214.png回復6000
583i.pngRace龍類.png
9999
CD:5(5)
25 14000
488i.pngRace魔族.png
1582
CD:3(3)
10230 1
SI125.png技能回復

行動裝置暫時無法觀看故事


妖猴之禍

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

522i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
227i.pngRace妖精類.png
10
CD:1(1)
10 10
SI125.png技能回復
228i.pngRace神族.png
480
CD:2(2)
164786 420
SI188.png越戰越強-金

行動裝置暫時無法觀看故事