Pet031.png
名稱 虛土仙人 屬性
編號
031 稀有 4★ 空間 4 種族 獸類 系列 中國神獸
最大
Lv
35 經驗
曲線
200萬 滿級
經驗
240734

基本屬性

生命力 攻擊力 回復力 總計 強化經驗 金幣值
Lv 1 703 246 74 1023 Lv1 500 400
Lv
最大
1246 409 135 1790 每Lv +480 +100
主動技 名稱 防禦壁 Lv.1
初始CD
24 Lv. 10
最小CD
15
效果 3 回合內,所受傷害減少 50%
隊長技 名稱 野獸之血
效果 獸類生命力 2 倍
進化列表 030i.png EvoArrow.png 031i.png EvoPlus.png 253i.png 253i.png 265i.png 268i.png 269i.png EvoArrow.png 032i.png
來源 友情
封印
魔法石
封印
其他
關卡
問號2.png 卡牌資訊

【中國神獸】

合成時加入技能名稱與強化對象相同的召喚獸作強化素材,將有機會提升技能等級:
029i.png 木方士
030i.png 九地真人
031i.png 虛土仙人
032i.png 玄武執明神君
261i.png 水晶龍蛋
262i.png 破殼水晶龍
263i.png 稀有水晶龍

中國神獸 系列召喚獸 Pencil.png

021i.png 022i.png 023i.png 024i.png 025i.png 026i.png 027i.png 028i.png 029i.png 030i.png 031i.png 032i.png 033i.png 034i.png 035i.png 036i.png 037i.png 038i.png 039i.png 040i.png 511i.png 512i.png 513i.png 514i.png 515i.png

社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。