Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


血焰峰頂
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
火靈炎舞 火屬性i.png木屬性i.png 11 7 548
命運決定者 火屬性i.png木屬性i.png 11 7 581
煉獄的火龍 火屬性i.png木屬性i.png 14 10 679
主線任務 - 第五封印全關卡
5-1 極度深淵 5-2 血焰峰頂 5-3 鏖戰巨崗 5-4 聖神降瑞 5-5 魔魂印記 5-6
第五階段封印
043i.png 046i.png 049i.png 052i.png 055i.png 290i.png

火靈炎舞

體力 11 回合 7 經驗 548 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
027i.pngRace獸類.png
CD:3
139
稀有出現
069i.pngRace妖精類.png
1542
CD:2
37537 59
079i.pngRace龍類.png
6089
CD:4
26861 20
089i.pngRace人類.png
1258
CD:1
24208 10
091i.pngRace人類.png
1190
CD:1
24820 10
109i.pngRace獸類.png
2589
CD:2
32232 40
111i.pngRace獸類.png
2452
CD:2
33048 40
276i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
7
前置
135i.pngRace人類.png
7361
CD:3
91884 297
7
136i.pngRace人類.png
9762
CD:3
369097 594

命運決定者

體力 11 回合 7 經驗 581 (53 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
027i.pngRace獸類.png
CD:3
139
稀有出現
069i.pngRace妖精類.png
1564
CD:2
38089 59
079i.pngRace龍類.png
6176
CD:4
27256 20
089i.pngRace人類.png
1276
CD:1
24564 10
091i.pngRace人類.png
1207
CD:1
25185 10
109i.pngRace獸類.png
2626
CD:2
32706 40
111i.pngRace獸類.png
2487
CD:2
33534 40
276i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
7
前置
120i.pngRace神族.png
3118
CD:2
84239 99
7
121i.pngRace神族.png
4182
CD:2
337361 198

煉獄的火龍

體力 14 回合 10 經驗 679 (49 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
027i.pngRace獸類.png
CD:3
139
稀有出現
069i.pngRace妖精類.png
1630
CD:2
39745 59
079i.pngRace龍類.png
6437
CD:4
28441 20
089i.pngRace人類.png
1330
CD:1
25632 10
091i.pngRace人類.png
1258
CD:1
26280 10
109i.pngRace獸類.png
2737
CD:2
34128 40
111i.pngRace獸類.png
2592
CD:2
34992 40
276i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
5
028i.pngRace獸類.png
10738
CD:3
453305 277
10
前置
045i.pngRace龍類.png
6426
CD:3
198230 149
10
046i.pngRace龍類.png
8976
CD:3
793092 545
Advertisement