FANDOM


第1行: 第1行:
 
{{昇華關卡名稱|1227|1228|1393}}
 
{{昇華關卡名稱|1227|1228|1393}}
{{昇華關卡數據|name=鐵籠之鳥|attr={{A|}}|sta=20|battle=4}}
+
{{昇華關卡數據|name=鐵籠之鳥|attr={{A|0}}{{A|2}}{{A|3}}{{A|4}}|sta=20|battle=4}}
{{昇華關卡數據|name=神獸儀式|attr={{A|}}|sta=20|battle=4}}
+
{{昇華關卡數據|name=神獸儀式|attr={{A|1}}{{A|2}}{{A|3}}{{A|4}}|sta=20|battle=4}}
{{昇華關卡數據|name=少女委託人|attr={{A|}}|sta=20|battle=4}}
+
{{昇華關卡數據|name=少女委託人|attr={{A|1}}{{A|2}}{{A|3}}|sta=20|battle=4}}
{{昇華關卡數據|name=會過去的|attr={{A|}}|sta=20|battle=5}}
+
{{昇華關卡數據|name=會過去的|attr={{A|1}}{{A|2}}{{A|3}}{{A|4}}|sta=20|battle=5}}
 
|}
 
|}
   
 
=={{TitleIcon|1235}} 鐵籠之鳥==
 
=={{TitleIcon|1235}} 鐵籠之鳥==
 
{{地下城信息|sta=20|battle=4|exp=0}}
 
{{地下城信息|sta=20|battle=4|exp=0}}
隊友:{{MonsterLv|000|max|50|cd=}}
+
隊友:{{MonsterLv|1227|max|50|cd=15}}
 
{{關卡數據標題}}
 
{{關卡數據標題}}
{{關卡數據|1235|stage=4|damage=|turn={{初始CD|}}|hp=|def=|coin=|lv=|es=|note=}}
+
{{關卡數據|090|stage=1|damage=256|turn=1{{初始CD|1}}|hp=58210|def=20|coin=14}}
  +
{{關卡數據|459|stage=|damage=529|turn=2{{初始CD|2}}|hp=79360|def=340|coin=10}}
  +
{{關卡數據|090|stage=|damage=256|turn=1{{初始CD|1}}|hp=58210|def=20|coin=14}}
  +
{{關卡數據|1271|stage=2|damage=513|turn=2{{初始CD|2}}|hp=89420|def=520|coin=12}}
  +
{{關卡數據|1271|stage=|damage=513|turn=2{{初始CD|3}}|hp=89420|def=520|coin=12}}
  +
{{關卡數據|338|stage=3|damage=598|turn=2{{初始CD|3}}|hp=156470|def=380|coin=25}}
  +
{{關卡數據|338|stage=|damage=598|turn=2{{初始CD|2}}|hp=156470|def=380|coin=25}}
  +
{{關卡數據|1235|stage=4|damage=1525|turn=2{{初始CD|2}}|hp=239420|def=1340|coin=125}}
 
|}
 
|}
{{故事|}}
+
{{故事|{{Test2|1227|1}}}}
   
 
=={{TitleIcon|1235}} 神獸儀式==
 
=={{TitleIcon|1235}} 神獸儀式==
 
{{地下城信息|sta=20|battle=4|exp=0}}
 
{{地下城信息|sta=20|battle=4|exp=0}}
隊友:{{MonsterLv|000|max|50|cd=}}
+
隊友:{{MonsterLv|1227|max|50|cd=15}}
 
{{關卡數據標題}}
 
{{關卡數據標題}}
{{關卡數據|1235|stage=4|damage=|turn={{初始CD|}}|hp=|def=|coin=|lv=|es=|note=}}
+
{{關卡數據|1274|stage=1|damage=673|turn=2{{初始CD|2}}|hp=190160|def=680|coin=12}}
  +
{{關卡數據|1274|stage=|damage=673|turn=2{{初始CD|3}}|hp=190160|def=680|coin=12}}
  +
{{關卡數據|1273|stage=2|damage=319|turn=1{{初始CD|1}}|hp=220540|def=570|coin=12}}
  +
{{關卡數據|1273|stage=|damage=319|turn=1{{初始CD|1}}|hp=220540|def=570|coin=12}}
  +
{{關卡數據|099|stage=3|damage=927|turn=3{{初始CD|3}}|hp=124530|def=120|coin=8}}
  +
{{關卡數據|647|stage=|damage=458|turn=1{{初始CD|1}}|hp=251790|def=890|coin=11}}
  +
{{關卡數據|099|stage=|damage=927|turn=3{{初始CD|3}}|hp=124530|def=120|coin=8}}
  +
{{關卡數據|1235|stage=4|damage=1134|turn=1{{初始CD|1}}|hp=351280|def=1590|coin=125}}
 
|}
 
|}
{{故事|}}
+
{{故事|{{Test2|1227|2}}}}
   
 
=={{TitleIcon|968}} 少女委託人==
 
=={{TitleIcon|968}} 少女委託人==
 
{{地下城信息|sta=20|battle=4|exp=0}}
 
{{地下城信息|sta=20|battle=4|exp=0}}
隊友:{{MonsterLv|000|max|50|cd=}}
+
隊友:{{MonsterLv|1228|max|50|cd=18}}
 
{{關卡數據標題}}
 
{{關卡數據標題}}
{{關卡數據|968|stage=4|damage=|turn={{初始CD|}}|hp=|def=|coin=|lv=|es=|note=}}
+
{{關卡數據|182|stage=1|damage=1243|turn=3{{初始CD|3}}|hp=256420|def=1110|coin=11}}
  +
{{關卡數據|523|stage=|damage=883|turn=2{{初始CD|2}}|hp=471940|def=980|coin=16|es=515}}
  +
{{關卡數據|182|stage=|damage=1243|turn=3{{初始CD|3}}|hp=256420|def=1110|coin=11}}
  +
{{關卡數據|1272|stage=2|damage=561|turn=1{{初始CD|1}}|hp=381410|def=1540|coin=12|es=912}}
  +
{{關卡數據|179|stage=|damage=1190|turn=2{{初始CD|2}}|hp=625740|def=2310|coin=11|es=473}}
  +
{{關卡數據|185|stage=3|damage=478|turn=1{{初始CD|1}}|hp=487310|def=1210|coin=11|es=115}}
  +
{{關卡數據|527|stage=|damage=10|turn=2{{初始CD|2}}|hp=101690|def=850|coin=16|es=86}}
  +
{{關卡數據|185|stage=|damage=478|turn=1{{初始CD|1}}|hp=487310|def=1210|coin=11|es=115}}
  +
{{關卡數據|524|stage=4|damage=1019|turn=2{{初始CD|2}}|hp=481170|def=3160|coin=32|es=428}}
  +
{{關卡數據|968|stage=|damage=574|turn=1{{初始CD|1}}|hp=925480|def=4550|coin=12|es=341}}
 
|}
 
|}
{{故事|}}
+
{{故事|{{Test2|1227|3}}}}
   
 
=={{TitleIcon|387}} 會過去的==
 
=={{TitleIcon|387}} 會過去的==
 
{{地下城信息|sta=20|battle=5|exp=0}}
 
{{地下城信息|sta=20|battle=5|exp=0}}
隊友:{{MonsterLv|000|max|50|cd=}}
+
隊友:{{MonsterLv|1228|max|50|cd=18}}
 
{{關卡數據標題}}
 
{{關卡數據標題}}
{{關卡數據|387|stage=5|damage=|turn={{初始CD|}}|hp=|def=|coin=|lv=|es=|note=}}
+
{{關卡數據|387|stage=5|damage=|turn={{初始CD|}}|hp=|def=|coin=|es=}}
 
|}
 
|}
{{故事|}}
+
{{故事|{{Test2|1227|4}}}}
 
 
{{通關獎勵}}
 
{{通關獎勵}}
  +
{{昇華關卡/links}}

2018年8月2日 (四) 05:53的版本

血脈相殺
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1227i1228i1393i Refine1050
Refine2:150
Refine3:300
Refine4:500
總計:1000
鐵籠之鳥 水屬性i木屬性i光屬性i暗屬性i 20 4
神獸儀式 火屬性i木屬性i光屬性i暗屬性i 20 4
少女委託人 火屬性i木屬性i光屬性i 20 4
會過去的 火屬性i木屬性i光屬性i暗屬性i 20 5

鐵籠之鳥

體力消耗 20 回合 4 經驗值 (0 / 體)
隊友:
1227iCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
090iRace人類
256 1(1) 58210 20
459iRace人類
529 2(2) 79360 340
090iRace人類
256 1(1) 58210 20
2
1271iRace人類
513 2(2) 89420 520
1271iRace人類
513 2(3) 89420 520
3
338iRace妖精類
598 2(3) 156470 380
338iRace妖精類
598 2(2) 156470 380
4
1235iRace獸類
1525 2(2) 239420 1340
行動裝置暫時無法觀看故事


神獸儀式

體力消耗 20 回合 4 經驗值 (0 / 體)
隊友:
1227iCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
1274iRace人類
673 2(2) 190160 680
1274iRace人類
673 2(3) 190160 680
2
1273iRace人類
319 1(1) 220540 570
1273iRace人類
319 1(1) 220540 570
3
099iRace妖精類
927 3(3) 124530 120
647iRace人類
458 1(1) 251790 890
099iRace妖精類
927 3(3) 124530 120
4
1235iRace獸類
1134 1(1) 351280 1590
行動裝置暫時無法觀看故事


少女委託人

體力消耗 20 回合 4 經驗值 (0 / 體)
隊友:
1228iCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
182iRace獸類
1243 3(3) 256420 1110
523iRace妖精類
883 2(2) 471940 980 SI229 燃燒10%
182iRace獸類
1243 3(3) 256420 1110
2
1272iRace人類
561 1(1) 381410 1540 SI034 首消全光盾
179iRace獸類
1190 2(2) 625740 2310 SI229 隨機縱向燃燒10%
3
185iRace獸類
478 1(1) 487310 1210 SI102 4+Combo盾
527iRace妖精類
10 2(2) 101690 850 SI214 逢二回復4000
185iRace獸類
478 1(1) 487310 1210 SI102 4+Combo盾
4
524iRace妖精類
1019 2(2) 481170 3160 SI156 回復力變0
968iRace人類
574 1(1) 925480 4550 SI254SI260 強化盾-反擊100%
行動裝置暫時無法觀看故事


會過去的

體力消耗 20 回合 5 經驗值 (0 / 體)
隊友:
1228iCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
5
387iRace進化素材
()
行動裝置暫時無法觀看故事

※ 血脈相殺 首次通關獎勵:SingleDiamond 1粒 ※

昇華系列關卡

408i 409i 410i 411i 412i

511i 512i 513i 514i 515i

481i 482i 483i 484i 485i

686i 687i 688i 689i 690i

148i 151i 154i 157i 160i

851i 852i 853i 854i 855i

192i 194i 196i 198i 200i

506i 507i 508i 509i 510i

641i 642i 643i 644i 645i

591i 592i 593i 594i 595i

296i 299i 302i 305i 308i

571i 572i 573i 574i 575i

345i 347i 349i

816i 817i 818i 819i 820i 821i 822i 823i 824i 825i 826i 827i

389i 391i 393i 395i 397i

785i 787i 789i 588i 589i

414i 416i 418i 420i 422i

433i 435i 437i

981i 983i 985i 498i 500i

711i 712i 713i 714i 715i

532i 534i 536i 538i 540i

597i 599i 601i 603i 605i

677i 679i 681i 683i 685i

623i 626i 629i 632i 635i

651i 652i 653i 654i 655i

716i 717i 718i 719i 720i

1126i 1127i 1128i 1129i 1130i

747i 749i 751i 753i 755i 757i 759i 761i 763i 765i 767i

1181i 1182i 1183i 1184i 1185i

802i 804i 806i 808i 810i

862i 864i 866i 868i 870i

882i 884i 886i 888i 890i

892i 894i 896i 898i 900i 902i 904i 906i 908i 910i 912i 914i 916i

947i 949i 951i 953i 955i

987i 989i 991i 993i 995i

1032i 1034i 1036i 1038i 1040i

1336i 1337i 1338i 1339i 1340i

1091i 1092i 1093i 1094i 1095i 1096i 1097i

1351i 1352i 1353i 1354i 1355i

1137i 1139i 1141i 1143i 1145i

1167i 1169i 1171i 1173i 1175i

1201i 1202i 1203i 1204i 1205i 1206i 1207i 1208i

1390i 1391i 1392i 1393i 1394i

1506i 1507i 1508i 1509i 1510i 1511i 1512i 1513i

1571i 1572i 1573i 1574i 1575i 1576i 1577i 1578i

1726i 1727i 1728i 1729i 1730i 1731i 1732i 1733i 1734i

1759i 1760i 1762i 1764i 1766i 1768i 1769i

1786i 1788i 1790i 1792i 1793i 1795i 1796i 1797i

1882i 1883i 1884i 1885i 1886i 1887i 1888i 1889i

1955i 1956i 1957i 1958i 1959i 1960i 1961i 1962i

1666i 1667i 1668i 1669i 1670i

2101i 2103i 2105i 2107i 2109i 2111i 2112i 2113i 2117i 2123i 2125i

2082i 2083i 2084i 2085i 2086i 2087i 2088i 2089i

2150i 2152i 2153i 2154i 2155i 2156i 2157i 2159i 2162i 2169i

2188i 2186i 2189i 2192i 2193i 2190i 2187i 2191i

2281i 2282i 2283i 2284i 2285i 2286i 2287i 2288i 2289i

8002i 8004i 8006i 8008i 8010i 8012i8014i

9002i 9004i 9006i 9008i 9010i 9012i9014i

9018i

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。