Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基

行商要塞

行商要塞於 14.1 版本正式取代行旅商船舶岸紮根神魔大陸,提供各式各樣商品予召喚師購買或交換。

  • 不同的店面以不同的貨幣進行購買或交換。
  • 除靈魂商店外,其餘兌換項目皆需消耗金幣。
  • 部分商品為常駐項目,另外官方會不時推出限時商品供召喚師購買或交換。
  • 過往限時開放商品請點此進行查看:行商要塞過往紀錄

限時開放商品

靈魂商店

  • 商品附上【時間符號】表示該商品為限時發售,限時過後商品會消失。
  • 暫沒有限時「靈魂商店」項目

進化素材類

  • 暫沒有限時「進化素材類」項目

強化素材類

交易期限 項目 互換 項目 需要金幣 交易次數
11月9日 至 11月22日 1271i.png 1272i.png 1273i.png 1274i.png 1275i.png 其 × 1 1271i.png 1272i.png 1273i.png 1274i.png 1275i.png 其 × 1 × 99 不限
1441i.png 1442i.png 1443i.png 1444i.png 1445i.png 其 × 1 1441i.png 1442i.png 1443i.png 1444i.png 1445i.png 其 × 1 × 99 不限
691i.png 692i.png 693i.png 694i.png 695i.png 其 × 1 691i.png 692i.png 693i.png 694i.png 695i.png 其 × 1 × 99 不限

特殊商品類

  • 暫沒有限時「特殊商品類」項目

商品購買

  • 暫沒有限時「商品購買」項目

瘋頭交易

  • 沒有限時「瘋頭交易」項目

存音石交易

交易期限 商品 需要素材 需要金幣 交易次數
8月17日 至 11月22日 6238i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6239i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6240i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6241i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6242i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6243i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6155i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6156i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6157i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
8月18日 至 11月22日 6225i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6226i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6227i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
10月5日 至 12月6日 6113i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6114i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6115i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6116i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6117i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6205i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6206i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6207i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
10月12日 至 11月22日 C2006.png × 1 8054i.png × 1 + 8057i.png × 1 + 8049i.png × 2 × 50,000 2 次
C2010.png × 1 8054i.png × 1 + 8057i.png × 1 + 8049i.png × 2 × 50,000 2 次
1631i.png × 1 8046i.png × 2 + 8051i.png × 2 + 8057i.png × 2 × 100,000 3 次
1632i.png × 1 8047i.png × 2 + 8053i.png × 2 + 8058i.png × 2 × 100,000 3 次
1633i.png × 1 8048i.png × 2 + 8054i.png × 2 + 8059i.png × 2 × 100,000 3 次
1634i.png × 1 8050i.png × 2 + 8055i.png × 2 + 8060i.png × 2 × 100,000 3 次
1635i.png × 1 8047i.png × 2 + 8053i.png × 2 + 8059i.png × 2 × 100,000 3 次
1873i.png × 1 8046i.png × 1 + 8047i.png × 1 + 8050i.png × 1 × 100,000 3 次
1874i.png × 1 8046i.png × 1 + 8047i.png × 1 + 8050i.png × 1 × 100,000 3 次
1875i.png × 1 8046i.png × 1 + 8047i.png × 1 + 8050i.png × 1 × 100,000 3 次
1876i.png × 1 8046i.png × 1 + 8047i.png × 1 + 8050i.png × 1 × 100,000 3 次
1877i.png × 1 8046i.png × 1 + 8047i.png × 1 + 8050i.png × 1 × 100,000 3 次
430i.png × 1 8062i.png × 2 + 8065i.png × 1 + 8063i.png × 1 × 250,000 1 次
429i.png × 1 8064i.png × 2 + 8065i.png × 1 + 8063i.png × 1 × 250,000 1 次
400i.png × 1 8052i.png × 1 + 8048i.png × 2 + 8049i.png × 2 × 50,000 2 次
11月16日 至 1月17日 6084i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6085i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6086i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6087i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6088i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6259i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6260i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次
6261i.png × 1 8067i.png × 5 × 10,000 1 次

常駐商品列表

靈魂商店

商品 需要靈魂 交易次數
Gift-戰靈藥水.png 戰靈藥水 × 1 × 300 1 次 (每版本刷新)
Gift-體力藥水.png 體力藥水 × 1 × 300 2 次 (每版本刷新)
Gift-戰魄藥水.png 戰魄藥水 × 1 × 300 5 次 (每版本刷新)
617i.png 人面雛鳥× 1 × 200 10 次 (每版本刷新)
318i.png 群山中之恐怖 ‧ 法格恩 (技能等級 8) × 1 × 1,500 1 次
316i.png 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 (技能等級 8) × 1 × 1,500 1 次
314i.png 不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 (技能等級 8) × 1 × 1,500 1 次
312i.png 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 (技能等級 8) × 1 × 1,500 1 次
310i.png 深潛者之父 ‧ 達貢 (技能等級 8) × 1 × 1,500 1 次

進化素材類

項目 互換 項目 需要金幣 交易次數
429i.png 430i.png 502i.png 503i.png 504i.png 505i.png 其 × 1 429i.png 430i.png 502i.png 503i.png 504i.png 505i.png 其 × 1 × 300,000 不限
429i.png 430i.png 502i.png 503i.png 504i.png 505i.png 其 × 1 1494i.png × 2 × 300,000 不限

強化素材類

交換對象 所需素材 需要金幣 交易次數
744i.png (滿等) × 1 426i.png 427i.png 428i.png 291i.png 398i.png 合計 × 4 × 5,000 5 次 (每版本刷新)
672i.png (滿等) × 1 426i.png 427i.png 428i.png 291i.png 398i.png 合計 × 4 × 5,000 5 次 (每版本刷新)
879i.png (滿等) × 1 426i.png 427i.png 428i.png 291i.png 398i.png 合計 × 4 × 5,000 5 次 (每版本刷新)
518i.png (滿等) × 1 426i.png 427i.png 428i.png 291i.png 398i.png 合計 × 4 × 5,000 5 次 (每版本刷新)
619i.png (滿等) × 1 426i.png 427i.png 428i.png 291i.png 398i.png 合計 × 4 × 5,000 5 次 (每版本刷新)
280i.png × 3 275i.png × 9 × 5,000 不限
281i.png × 3 276i.png × 9 × 5,000 不限
282i.png × 3 277i.png × 9 × 5,000 不限
283i.png × 3 278i.png × 9 × 5,000 不限
284i.png × 3 279i.png × 9 × 5,000 不限

特殊商品類

沒有常駐「特殊商品類」項目

商品購買

沒有常駐「商品購買」項目

瘋頭交易

交換對象 所需素材 需要金幣 交易次數
迷你瘋頭
400i.png × 1 800i.png × 3 × 5,000 5 次 (每版本刷新)
銅瘋頭
617i.png × 2 1401i.png × 1 × 1 不限
1631i.png 1632i.png 1633i.png 1634i.png 1635i.png 其 × 1 1401i.png × 2 × 1 不限
429i.png 430i.png 502i.png 503i.png 504i.png 505i.png 其 × 1 1401i.png × 5 × 1 不限
銀瘋頭
429i.png 430i.png 502i.png 503i.png 504i.png 505i.png 其 × 1 1402i.png × 1 × 1 不限
292i.png × 1 1402i.png × 2 × 1 不限
金瘋頭
1800i.png × 1 1403i.png × 1 × 5,000 不限

存音石交易

商品 需要素材 需要金幣 交易次數
2097i.png × 1 8049i.png × 5 + 8052i.png × 1 + 8056i.png × 1 × 80,000 不限
2096i.png × 1 8049i.png × 2 + 8052i.png × 3 + 8056i.png × 2 × 80,000 不限
2098i.png × 1 8049i.png × 1 + 8052i.png × 3 + 8056i.png × 3 × 80,000 不限
2094i.png × 1 8049i.png × 3 + 8052i.png × 2 + 8056i.png × 2 × 80,000 不限
2095i.png × 1 8049i.png × 1 + 8052i.png × 2 + 8056i.png × 3 × 80,000 不限


神魔之塔 繁中維基︰導航
遊戲資訊
基本資訊 版本稱號神魔會慶祝活動封印卡活動召喚師等級
系統詳解 介面及功能詳解龍刻脈動公會行商要塞召喚師系統召喚師BINGO十萬個為神魔
獎賞資訊 目標獎賞簽到獎勵禮包情報狂歡命運儀
道具簡介 魔法石
關卡資訊 關卡情報關卡敵人技能場景特性
卡片資訊 主動技列表昇華技列表隊長技列表昇華隊長技列表組合技列表隊伍技能列表升級經驗列表
其他內容 神魔原聲帶
攻略
入塔指南 (準備中)
遊戲技巧 (準備中)
召喚獸相關 召喚獸分析與組隊攻略技能提升技巧
實用資訊整理 神魔交流用語小怪掉落位置
關卡
常設關卡 主線任務虛影世界每日任務遺跡特許旅人的記憶布蘭克洞窟長期開放任務
限定關卡 極限關卡 - ( 地獄級夢魘級煉獄級 ) ‧ 戰慄級公會任務無限迴廊副本關卡塔之魔神公會購入關卡
特殊關卡 試玩關卡福利關卡挑戰關卡雜項特殊關卡
活動頻道 討伐戰修羅場公會戰魔神戰競技場晉級試煉武鬥任務世界募集召喚師聯賽
強化關卡 昇華關卡潛能解放關卡異空轉生關卡
Advertisement