FANDOM


Attention 簡單R1,5,10敵人固定;一般R1,5,10,16敵人固定;困難R1,5,10,15,20敵人固定。

討伐滅世異神
討伐滅世異神
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
遠古母神重臨 簡單 五屬 1 戰靈 10 0
永燒之古焰 一般 光屬性i暗屬性i 1 戰靈 16 0 4/10-4/16
只有暗屬性成員可進入/只有光屬性成員可進入/只有光和暗屬性成員可進入
4/17-4/23
只有水 , 火和木屬性成員可進入
火慾的永生者 困難 五屬 1 戰靈 20 0 4/10-4/16
只有水 , 火和木屬性成員可進入
4/17-4/23
只有光和暗屬性成員可進入

開放時間記錄

開始 結束 備註
2015年04月10日(五) 16:002015年04月23日(四) 23:59

公會討伐戰『討伐滅世異神』

Attention 簡單R1,5,10敵人固定;一般R1,5,10,16敵人固定;困難R1,5,10,15,20敵人固定。

遠古母神重臨 簡單

限時︰5分鐘

戰靈消耗 1 回合 10 經驗值 0
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能

隨機
401iRace神族
10 1 10 10 SI125 技能回復
408iRace人類
4627 2(2) 1357800 420 SI165 2秒轉珠
409iRace人類
2655 2(2) 984300 350 SI167 連擊
410iRace人類
6125 3(3) 1693400 470 SI104 6+Combo盾
411iRace人類
4878 2(2) 1674900 510 SI254 強化盾
412iRace人類
2498 1(1) 1232100 290 SI224 問號珠20%
414iRace龍類
2412 1(1) 1094200 380 SI231 強化防禦75%
416iRace龍類
4973 2(2) 1442300 320 SI229 軌跡燃燒500
418iRace龍類
4453 2(2) 78000 330 SI244 五屬盾
420iRace龍類
6834 3(3) 458300 310 SI181 初級拼圖盾
422iRace龍類
2650 1(1) 1615900 420 SI047 心轉自身
433iRace獸類
7352 3(3) 813450 530 ICON048 6木符石盾
435iRace獸類
7448 3(3) 772350 490 ICON047 6水符石盾
437iRace獸類
7291 3(3) 864900 510 ICON046 6火符石盾
481iRace神族
4020 2(2) 1494500 660 SI219 三重凍結
482iRace神族
4973 2(2) 1002300 420 SI216 垂死反擊1000
483iRace神族
7434 3(3) 820600 680 SI242 三屬盾
484iRace神族
7483 3(3) 1282400 590 SI241 光暗盾
485iRace神族
100 2(2) 1542300 630 SI127 扣血40%
498iRace獸類
4862 2(2) 561200 760 ICON050 6暗符石盾
500iRace獸類
4926 2(2) 526700 780 ICON049 6光符石盾
511iRace龍類
7023 3(3) 849800 850 SI003 木外防禦75%
512iRace獸類
4539 2(2) 1515700 720 SI229 軌跡燃燒500
513iRace獸類
8566 3(3) 58690 40萬 SI251 無視減傷
514iRace獸類
6080 2(2) 1403100 650 SI161 命懸一線
515iRace獸類
7465 3(3) 684600 680 SI104 6+Combo盾
532iRace人類
7361 3(3) 1294200 390 SI224 隱藏 ‧ 轉
534iRace神族
4565 2(2) 394800 670 SI181 初級拼圖盾
536iRace人類
2520 1(1) 1693800 530 SI013 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
538iRace神族
4866 2(2) 647200 580 SI242 隨機三屬盾 ‧ 先
666iRace獸類
7335 3(3) 1148200 1080 SI219 雙重凍結
667iRace龍類
7138 3(3) 743400 950 SI216 垂死反擊1000
668iRace人類
6973 3(3) 1524100 1340 SI254 強化盾
669iRace獸類
2423 1(1) 1482400 1040 SI103 5+Combo盾
670iRace龍類
4873 2(2) 1554200 1220 SI122 2~4回技能封鎖
677iRace人類
4539 2(2) 1504100 360 SI219 三重凍結
679iRace人類
4255 2(2) 1004200 420 SI229 縱向燃燒10% ‧ 1
681iRace人類
4835 2(2) 1545300 380 SI165 2秒轉珠
683iRace人類
4923 2(2) 1690200 410 SI254 強化盾
685iRace人類
5012 2(2) 614000 390 SI242 三屬盾
686iRace人類
7232 3(3) 634900 520 SI181 初級拼圖盾
687iRace人類
100 2(2) 1340500 550 SI128 扣血50%
688iRace人類
4935 2(2) 1639700 550 SI251 無視減傷
689iRace人類
9230 4(4) 1443800 540 SI254 強化盾
690iRace人類
100 1(6) 1548700 560 SI132 扣血100%
721iRace魔族
9423 4(4) 1204200 1320 SI122 龍類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
722iRace魔族
4830 2(2) 1442300 1280 SI251 無視減傷
723iRace魔族
2481 1(1) 1098600 1350 SI221 風化3000 ‧ 後待確認
724iRace魔族
9677 4(4) 1248200 1490 SI122 妖精剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
725iRace魔族
4923 2(2) 1692500 1430 SI224 問號珠20%
1
454iRace妖精類
3857 2(2) 678200 130 SI251 無視減傷
455iRace妖精類
3792 2(1) 634500 140 SI251 無視減傷
5
065iRace妖精類
×2
1162 1(1) 243690 210 SI167 連擊
286iRace妖精類
5630 2(2) 2586900 590 SI015 隨機轉暗
10
674iRace妖精類
5388 1(1) 3439000 1210 SI242 三屬盾

永燒之古焰 一般

限時︰5分鐘

戰靈消耗 1 回合 16 經驗值 0
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能

隨機
052iRace龍類
7364 2(2) 2422460 1465 SI225 射擊 ‧ 上
145iRace人類
100 2(2) 2179906 300 SI129 扣血70%
160iRace龍類
7624 2(2) 2055225 953 SI015 隨機轉暗
200iRace神族
7314 2(2) 2888953 590 SI165 2秒轉珠
228iRace神族
5148 2(2) 2353677 330 SI104 (5回6+Combo發動攻回)
240iRace龍類
6806 2(2) 2168396 680 SI224 問號珠20%
305iRace妖精類
100 1(1) 2172527 764 SI128 扣血50%
353iRace魔族
11130 3(3) 2131592 713 SI181 初級拼圖盾
354iRace魔族
7726 2(2) 613846 654 SI244 光強水木盾
360iRace神族
82561 3(3) 2223102 987 SI251 無視減傷
362iRace神族
10701 3(3) 1873110 637 SI242 三屬盾
364iRace神族
8715 2(1) 611598 630 SI158 (3~5回減攻80%)
366iRace神族
7515 3(3) 689090 1353 SI244 暗強水火盾
368iRace神族
5304 2(2) 746627 746 SI244 五屬盾
370iRace神族
3520 1(1) 2707238 406 SI224 問號珠20%
397iRace魔族
2573 1 2248899 708 SI105 7+Combo追擊盾
401iRace神族
10 1(1) 10 10 SI125 技能回復
402iRace魔族
1771 1(1) 3242800 1080 SI188 狂暴
411iRace人類
5974 2(2) 2977955 700 SI254 強化盾
412iRace人類
3071 1(1) 2324281 288 SI221 風化3000 ‧ 轉
485iRace神族
100 1(5) 2424868 1346 SI132 扣血100%
494iRace獸類
7316 2(2) 2614057 717 SI221 風化3000 ‧ 轉
500iRace獸類
9465 3(3) 2515496 373 SI104 6+Combo盾
501iRace神族
3977 1(1) 3187932 948 SI224 問號珠20%
509iRace神族
6270 2(2) 2931302 1495 SI122 3~6回技能封鎖
514iRace獸類
7916 2(2) 3053734 896 SI122 神族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
515iRace獸類
8982 3(3) 2595663 1184 SI229 軌跡燃燒500
519iRace神族
5686 2(2) 2197232 1018 SI035 6+暗符石盾
540iRace神族
3929 1(1) 2461100 489 SI165 (3~5回轉珠減2秒)
560iRace魔族
6826 2(2) 2743901 965 SI122 3~6回技能封鎖
563iRace魔族
5876 2(2) 2883736 996 SI251 無視減傷
564iRace龍類
8856 3(3) 2269827 1022 SI047 心轉相剋
574iRace龍類
3821 1(1) 2603163 1310 SI231 強化防禦75%
575iRace龍類
15896 3(3) 2347188 763 SI219 三重凍結
580iRace神族
3184 2(2) 2471837 699 SI135 中毒60%
635iRace獸類
8292 3(3) 2803513 782 SI224 隱藏 ‧ 轉
639iRace魔族
5348 2(2) 2777769 638 SI228 軌跡腐蝕
659iRace人類
7378 2(2) 2596002 1318 SI225 射擊 ‧ 左
660iRace人類
3755 1(1) 2968852 1369 SI105 7+Combo追擊盾
669iRace獸類
14516 4(4) 2854406 855 SI221 風化3000 ‧ 先
670iRace龍類
5476 2(2) 3039974 784 SI254 強化盾
685iRace人類
3940 1(1) 2123360 1437 SI122 龍類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
689iRace人類
10155 3(3) 2889388 695 SI216 垂死反擊1000
690iRace人類
6752 2 2365927 1088 SI161 命懸一線
699iRace妖精類
5478 2(2) 2069341 432 SI165 2秒轉珠
700iRace魔族
10074 3(3) 2483812 822 SI226 黑白符石
715iRace魔族
11013 3(3) 1082600 798 SI224 隱藏 ‧ 結
724iRace魔族
10512 4(4) 2020756 794 SI122 妖精剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
733iRace魔族
6918 2(2) 2275841 586 SI224 軌跡隱藏6
735iRace魔族
8682 3(3) 2035118 1278 SI228 雙重腐蝕
740iRace神族
7204 1(1) 2083254 721 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
799iRace龍類
8754 3(3) 2535921 892 SI165 (3~5回轉珠減2秒)
1
289iRace獸類
5327 2(2) 823022 220 SI251 無視減傷
288iRace獸類
5297 2(1) 843680 280 SI251 無視減傷
5
510iRace神族
3658 1 2894680 590 SI156 回復變0
10
703iRace獸類
9652 3 1327860 1030 SI260 反彈15%
16
704iRace獸類
5388 1 6873420 1210 SI188SI224SI123 附加消除 ‧ 攻後隱藏增攻輪轉

火慾的永生者 困難

戰靈消耗 1 回合 20 經驗值 0
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能

隨機
236iRace龍類
18256 3(2) 3060811 1582 SI254 強化盾
290iRace龍類
2034 1(3) 6045320 666 SI188 狂暴
345iRace人類
9230 2(2) 2760622 1281 SI156 回復變0
347iRace人類
4392 1(1) 3294012 1282 SI165 2秒轉珠
349iRace人類
9386 1(1) 2851949 1782 SI165 (3~5回轉珠減2秒)
350iRace魔族
100 1(1) 3086967 1050 SI127 扣血40%
358iRace神族
61306 5(5) 4075635 1234 SI251 無視減傷
372iRace神族
(4965)
7638
1(2) 2977869 1412 SI229 突擊 ‧ 燃燒10%
374iRace神族
6034 1(1) 2520754 1450 SI221 風化3000 ‧ 轉
378iRace神族
(8931)
13740
2(2) 2607961 1101 SI219 突擊 ‧ 攻後雙重冰封
391iRace魔族
6376 2(2) 2416370 1369 SI188 越戰越強 ‧ 金
397iRace魔族
100 2(2) 3089950 1868 SI131 扣血90%
401iRace神族
10 1(1) 10 10 SI125 技能回復
408iRace人類
9358 2(2) 2885078 1852 SI254 強化盾
409iRace人類
4384 2(2) 2451059 1153 SI188 越攻越強
410iRace人類
5706 1(1) 2756220 1009 SI013 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
448iRace獸類
12634 2(2) 1021030 1743 SI244 五屬盾
449iRace龍類
42293 5(5) 1446053 1710 SI105 7+Combo盾
481iRace神族
13187 2(2) 1028829 1659 SI181 初級拼圖盾
482iRace神族
11777 2(2) 2525679 1826 SI229 軌跡燃燒800
483iRace神族
4382 1(1) 2120838 1723 SI188 Combo越低越強 ‧ 銅
496iRace人類
5398 1(1) 2840518 1337 SI221 風化3000 ‧ 轉
500iRace獸類
10166 2(2) 3007655 1324 SI224 軌跡隱藏6
511iRace龍類
13590 3(3) 2684349 1876 SI165 2秒轉珠
512iRace獸類
10540 2(2) 840625 1059 SI242 三屬盾
513iRace獸類
10116 2(2) 1869576 1236 SI228 定點腐蝕
514iRace獸類
4873 1(1) 2685894 1528 SI105 7+Combo追擊盾
534iRace神族
13698 2(2) 648999 1290 SI181 中級拼圖盾 ‧ 限
536iRace人類
3149 2(2) 3077907 1021 SI188 越攻越強
538iRace神族
7826 1(1) 2824940 1071 SI122 神族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
540iRace神族
6617 1(1) 2732328 1822 SI224 問號珠20%
591iRace龍類
10264 2(2) 3084562 1587 SI224 隱藏 ‧ 轉
618iRace神族
100 2(1) 2023990 1622 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血70%
623iRace獸類
(4487)
6903
1(1) 2394103 1036 SI219 突擊 ‧ 攻後冰封
626iRace獸類
7234 1(1) 2207668 1557 SI221 風化3000 ‧ 先
636iRace魔族
10186 2(2) 2418380 1473 SI228 軌跡腐蝕
639iRace魔族
16449 3(3) 2621759 1512 SI224 隱藏 ‧ 轉
658iRace人類
9308 2(2) 2858038 1612 SI254 強化盾 ‧ 連續反擊25%
666iRace獸類
8270 2(2) 2187460 1679 SI219 三重凍結
667iRace龍類
14631 3(3) 2027792 1818 SI216 反擊2000
686iRace人類
15626 3(3) 1482909 1167 SI106 8+Combo盾
687iRace人類
10289 2(2) 2276685 1291 SI012 隨機轉火 ‧ 消火扣血2-10%
688iRace人類
10017 2(2) 2632685 1087 SI165 2秒轉珠
696iRace獸類
4740 1(1) 1242796 1624 SI096 首消6Combo盾
698iRace魔族
13562 2(2) 2535214 1792 SI046 逢二隨機轉化
700iRace魔族
12093 3(3) 2020857 1838 SI226 黑白符石
711iRace魔族
7542 1(2) 3142762 666 SI134 攻後(生命倒數 ‧ 6回)
712iRace魔族
12558 3(3) 2470824 1650 SI229 雙重燃燒10%
721iRace魔族
6934 1(1) 2536050 1169 SI122 龍類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
724iRace魔族
7020 1(1) 2694501 1708 SI221 風化3000 ‧ 先 ‧ 魔族剋制 ‧ 三重風化
727iRace魔族
10370 2(2) 2309075 1264 SI219 雙重凍結
731iRace魔族
8635 1(1) 1601620 1694 SI121 技能重置
743iRace神族
10146 2(2) 873618 1336 SI243 隨機四屬盾 ‧ 先
1
581iRace人類
8241 2(2) 1113040 520 SI047 光轉心
583iRace龍類
8658 2(1) 1072450 610 SI047 暗轉心
5
552iRace妖精類
7073 1 3092370 1250 SI165 2秒轉珠
10
554iRace魔族
9362 2 3274390 770 SI229 隨機縱向燃燒10%
15
556iRace獸類
4482 1(1) 2640240 1330 SI106 8+Combo追擊盾
20
7001iRace龍類
10582 2(2) 8985630 1210 SI188SI224SI123 附加消除 ‧ 攻後隱藏增攻輪轉
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。