Attention.png 簡單R1,5,10敵人固定;一般R1,5,10,16敵人固定;困難R1,5,10,15,20敵人固定。

討伐滅世異神.jpg
討伐滅世異神
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
遠古母神重臨 簡單 五屬.png 1 戰靈 10 0
永燒之古焰 一般 光屬性i.png暗屬性i.png 1 戰靈 16 0 4/10-4/16
只有暗屬性成員可進入/只有光屬性成員可進入/只有光和暗屬性成員可進入
4/17-4/23
只有水 , 火和木屬性成員可進入
火慾的永生者 困難 五屬.png 1 戰靈 20 0 4/10-4/16
只有水 , 火和木屬性成員可進入
4/17-4/23
只有光和暗屬性成員可進入

開放時間記錄

開始 結束 備註
2015年04月10日(五) 16:00 2015年04月23日(四) 23:59

公會討伐戰『討伐滅世異神』

Attention.png 簡單R1,5,10敵人固定;一般R1,5,10,16敵人固定;困難R1,5,10,15,20敵人固定。

遠古母神重臨 簡單

限時︰5分鐘

戰靈 1 回合 10 經驗 0
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
401i.pngRace神族.png
10
CD:1
10 10
SI125.png 技能回復
408i.pngRace人類.png
4627
CD:2(2)
1357800 420
SI165.png 2秒轉珠
409i.pngRace人類.png
2655
CD:2(2)
984300 350
SI167.png 連擊
410i.pngRace人類.png
6125
CD:3(3)
1693400 470
SI104.png 6+Combo盾
411i.pngRace人類.png
4878
CD:2(2)
1674900 510
SI254.png 強化盾
412i.pngRace人類.png
2498
CD:1(1)
1232100 290
SI224.png 問號珠20%
414i.pngRace龍類.png
2412
CD:1(1)
1094200 380
SI231.png 強化防禦75%
416i.pngRace龍類.png
4973
CD:2(2)
1442300 320
SI229.png 軌跡燃燒500
418i.pngRace龍類.png
4453
CD:2(2)
78000 330
SI244.png 五屬盾
420i.pngRace龍類.png
6834
CD:3(3)
458300 310
SI181.png 初級拼圖盾
422i.pngRace龍類.png
2650
CD:1(1)
1615900 420
SI047.png 心轉自身
433i.pngRace獸類.png
7352
CD:3(3)
813450 530
ICON048.png 6木符石盾
435i.pngRace獸類.png
7448
CD:3(3)
772350 490
ICON047.png 6水符石盾
437i.pngRace獸類.png
7291
CD:3(3)
864900 510
ICON046.png 6火符石盾
481i.pngRace神族.png
4020
CD:2(2)
1494500 660
SI219.png 三重凍結
482i.pngRace神族.png
4973
CD:2(2)
1002300 420
SI216.png 垂死反擊1000
483i.pngRace神族.png
7434
CD:3(3)
820600 680
SI242.png 三屬盾
484i.pngRace神族.png
7483
CD:3(3)
1282400 590
SI241.png 光暗盾
485i.pngRace神族.png
100
CD:2(2)
1542300 630
SI127.png 扣血40%
498i.pngRace獸類.png
4862
CD:2(2)
561200 760
ICON050.png 6暗符石盾
500i.pngRace獸類.png
4926
CD:2(2)
526700 780
ICON049.png 6光符石盾
511i.pngRace龍類.png
7023
CD:3(3)
849800 850
SI003.png 木外防禦75%
512i.pngRace獸類.png
4539
CD:2(2)
1515700 720
SI229.png 軌跡燃燒500
513i.pngRace獸類.png
8566
CD:3(3)
58690 400000
SI251.png 無視減傷
514i.pngRace獸類.png
6080
CD:2(2)
1403100 650
SI161.png 命懸一線
515i.pngRace獸類.png
7465
CD:3(3)
684600 680
SI104.png 6+Combo盾
532i.pngRace人類.png
7361
CD:3(3)
1294200 390
SI224.png 隱藏 ‧ 轉
534i.pngRace神族.png
4565
CD:2(2)
394800 670
SI181.png 初級拼圖盾
536i.pngRace人類.png
2520
CD:1(1)
1693800 530
SI013.png 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
538i.pngRace神族.png
4866
CD:2(2)
647200 580
SI242.png 隨機三屬盾 ‧ 先
666i.pngRace獸類.png
7335
CD:3(3)
1148200 1080
SI219.png 雙重凍結
667i.pngRace龍類.png
7138
CD:3(3)
743400 950
SI216.png 垂死反擊1000
668i.pngRace人類.png
6973
CD:3(3)
1524100 1340
SI254.png 強化盾
669i.pngRace獸類.png
2423
CD:1(1)
1482400 1040
SI103.png 5+Combo盾
670i.pngRace龍類.png
4873
CD:2(2)
1554200 1220
SI122.png 2~4回技能封鎖
677i.pngRace人類.png
4539
CD:2(2)
1504100 360
SI219.png 三重凍結
679i.pngRace人類.png
4255
CD:2(2)
1004200 420
SI229.png 縱向燃燒10% ‧ 1
681i.pngRace人類.png
4835
CD:2(2)
1545300 380
SI165.png 2秒轉珠
683i.pngRace人類.png
4923
CD:2(2)
1690200 410
SI254.png 強化盾
685i.pngRace人類.png
5012
CD:2(2)
614000 390
SI242.png 三屬盾
686i.pngRace人類.png
7232
CD:3(3)
634900 520
SI181.png 初級拼圖盾
687i.pngRace人類.png
100
CD:2(2)
1340500 550
SI128.png 扣血50%
688i.pngRace人類.png
4935
CD:2(2)
1639700 550
SI251.png 無視減傷
689i.pngRace人類.png
9230
CD:4(4)
1443800 540
SI254.png 強化盾
690i.pngRace人類.png
100
CD:1(6)
1548700 560
SI132.png 扣血100%
721i.pngRace魔族.png
9423
CD:4(4)
1204200 1320
SI122.png 龍類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
722i.pngRace魔族.png
4830
CD:2(2)
1442300 1280
SI251.png 無視減傷
723i.pngRace魔族.png
2481
CD:1(1)
1098600 1350
SI221.png 風化3000 ‧ 後待確認
724i.pngRace魔族.png
9677
CD:4(4)
1248200 1490
SI122.png 妖精剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
725i.pngRace魔族.png
4923
CD:2(2)
1692500 1430
SI224.png 問號珠20%
454i.pngRace妖精類.png
3857
CD:2(2)
678200 130
SI251.png 無視減傷
455i.pngRace妖精類.png
3792
CD:2(1)
634500 140
SI251.png 無視減傷
065i.pngRace妖精類.png×2
1162
CD:1(1)
243690 210
SI167.png 連擊
286i.pngRace妖精類.png
5630
CD:2(2)
2586900 590
SI015.png 隨機轉暗
674i.pngRace妖精類.png
5388
CD:1(1)
3439000 1210
SI242.png 三屬盾

永燒之古焰 一般

限時︰5分鐘

戰靈 1 回合 16 經驗 0
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
052i.pngRace龍類.png
7364
CD:2(2)
2422460 1465
SI225.png 射擊 ‧ 上
145i.pngRace人類.png
100
CD:2(2)
2179906 300
SI129.png 扣血70%
160i.pngRace龍類.png
7624
CD:2(2)
2055225 953
SI015.png 隨機轉暗
200i.pngRace神族.png
7314
CD:2(2)
2888953 590
SI165.png 2秒轉珠
228i.pngRace神族.png
5148
CD:2(2)
2353677 330
SI104.png (5回6+Combo發動攻回)
240i.pngRace龍類.png
6806
CD:2(2)
2168396 680
SI224.png 問號珠20%
305i.pngRace妖精類.png
100
CD:1(1)
2172527 764
SI128.png 扣血50%
353i.pngRace魔族.png
11130
CD:3(3)
2131592 713
SI181.png 初級拼圖盾
354i.pngRace魔族.png
7726
CD:2(2)
613846 654
SI244.png 光強水木盾
360i.pngRace神族.png
82561
CD:3(3)
2223102 987
SI251.png 無視減傷
362i.pngRace神族.png
10701
CD:3(3)
1873110 637
SI242.png 三屬盾
364i.pngRace神族.png
8715
CD:2(1)
611598 630
SI158.png (3~5回減攻80%)
366i.pngRace神族.png
7515
CD:3(3)
689090 1353
SI244.png 暗強水火盾
368i.pngRace神族.png
5304
CD:2(2)
746627 746
SI244.png 五屬盾
370i.pngRace神族.png
3520
CD:1(1)
2707238 406
SI224.png 問號珠20%
397i.pngRace魔族.png
2573
CD:1
2248899 708
SI105.png 7+Combo追擊盾
401i.pngRace神族.png
10
CD:1(1)
10 10
SI125.png 技能回復
402i.pngRace魔族.png
1771
CD:1(1)
3242800 1080
SI188.png 狂暴
411i.pngRace人類.png
5974
CD:2(2)
2977955 700
SI254.png 強化盾
412i.pngRace人類.png
3071
CD:1(1)
2324281 288
SI221.png 風化3000 ‧ 轉
485i.pngRace神族.png
100
CD:1(5)
2424868 1346
SI132.png 扣血100%
494i.pngRace獸類.png
7316
CD:2(2)
2614057 717
SI221.png 風化3000 ‧ 轉
500i.pngRace獸類.png
9465
CD:3(3)
2515496 373
SI104.png 6+Combo盾
501i.pngRace神族.png
3977
CD:1(1)
3187932 948
SI224.png 問號珠20%
509i.pngRace神族.png
6270
CD:2(2)
2931302 1495
SI122.png 3~6回技能封鎖
514i.pngRace獸類.png
7916
CD:2(2)
3053734 896
SI122.png 神族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
515i.pngRace獸類.png
8982
CD:3(3)
2595663 1184
SI229.png 軌跡燃燒500
519i.pngRace神族.png
5686
CD:2(2)
2197232 1018
SI035.png 6+暗符石盾
540i.pngRace神族.png
3929
CD:1(1)
2461100 489
SI165.png (3~5回轉珠減2秒)
560i.pngRace魔族.png
6826
CD:2(2)
2743901 965
SI122.png 3~6回技能封鎖
563i.pngRace魔族.png
5876
CD:2(2)
2883736 996
SI251.png 無視減傷
564i.pngRace龍類.png
8856
CD:3(3)
2269827 1022
SI047.png 心轉相剋
574i.pngRace龍類.png
3821
CD:1(1)
2603163 1310
SI231.png 強化防禦75%
575i.pngRace龍類.png
15896
CD:3(3)
2347188 763
SI219.png 三重凍結
580i.pngRace神族.png
3184
CD:2(2)
2471837 699
SI135.png 中毒60%
635i.pngRace獸類.png
8292
CD:3(3)
2803513 782
SI224.png 隱藏 ‧ 轉
639i.pngRace魔族.png
5348
CD:2(2)
2777769 638
SI228.png 軌跡腐蝕
659i.pngRace人類.png
7378
CD:2(2)
2596002 1318
SI225.png 射擊 ‧ 左
660i.pngRace人類.png
3755
CD:1(1)
2968852 1369
SI105.png 7+Combo追擊盾
669i.pngRace獸類.png
14516
CD:4(4)
2854406 855
SI221.png 風化3000 ‧ 先
670i.pngRace龍類.png
5476
CD:2(2)
3039974 784
SI254.png 強化盾
685i.pngRace人類.png
3940
CD:1(1)
2123360 1437
SI122.png 龍類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
689i.pngRace人類.png
10155
CD:3(3)
2889388 695
SI216.png 垂死反擊1000
690i.pngRace人類.png
6752
CD:2
2365927 1088
SI161.png 命懸一線
699i.pngRace妖精類.png
5478
CD:2(2)
2069341 432
SI165.png 2秒轉珠
700i.pngRace魔族.png
10074
CD:3(3)
2483812 822
SI226.png 黑白符石
715i.pngRace魔族.png
11013
CD:3(3)
1082600 798
SI224.png 隱藏 ‧ 結
724i.pngRace魔族.png
10512
CD:4(4)
2020756 794
SI122.png 妖精剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
733i.pngRace魔族.png
6918
CD:2(2)
2275841 586
SI224.png 軌跡隱藏6
735i.pngRace魔族.png
8682
CD:3(3)
2035118 1278
SI228.png 雙重腐蝕
740i.pngRace神族.png
7204
CD:1(1)
2083254 721
SI256.png 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
799i.pngRace龍類.png
8754
CD:3(3)
2535921 892
SI165.png (3~5回轉珠減2秒)
289i.pngRace獸類.png
5327
CD:2(2)
823022 220
SI251.png 無視減傷
288i.pngRace獸類.png
5297
CD:2(1)
843680 280
SI251.png 無視減傷
510i.pngRace神族.png
3658
CD:1
2894680 590
SI156.png 回復變0
703i.pngRace獸類.png
9652
CD:3
1327860 1030
SI260.png 反彈15%
704i.pngRace獸類.png
5388
CD:1
6873420 1210
SI188.pngSI224.pngSI123.png 附加消除 ‧ 攻後隱藏增攻輪轉

火慾的永生者 困難

戰靈 1 回合 20 經驗 0
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
236i.pngRace龍類.png
18256
CD:3(2)
3060811 1582
SI254.png 強化盾
290i.pngRace龍類.png
2034
CD:1(3)
6045320 666
SI188.png 狂暴
345i.pngRace人類.png
9230
CD:2(2)
2760622 1281
SI156.png 回復變0
347i.pngRace人類.png
4392
CD:1(1)
3294012 1282
SI165.png 2秒轉珠
349i.pngRace人類.png
9386
CD:1(1)
2851949 1782
SI165.png (3~5回轉珠減2秒)
350i.pngRace魔族.png
100
CD:1(1)
3086967 1050
SI127.png 扣血40%
358i.pngRace神族.png
61306
CD:5(5)
4075635 1234
SI251.png 無視減傷
372i.pngRace神族.png
(4965)
7638
CD:1(2)
2977869 1412
SI229.png 突擊 ‧ 燃燒10%
374i.pngRace神族.png
6034
CD:1(1)
2520754 1450
SI221.png 風化3000 ‧ 轉
378i.pngRace神族.png
(8931)
13740
CD:2(2)
2607961 1101
SI219.png 突擊 ‧ 攻後雙重冰封
391i.pngRace魔族.png
6376
CD:2(2)
2416370 1369
SI188.png 越戰越強 ‧ 金
397i.pngRace魔族.png
100
CD:2(2)
3089950 1868
SI131.png 扣血90%
401i.pngRace神族.png
10
CD:1(1)
10 10
SI125.png 技能回復
408i.pngRace人類.png
9358
CD:2(2)
2885078 1852
SI254.png 強化盾
409i.pngRace人類.png
4384
CD:2(2)
2451059 1153
SI188.png 越攻越強
410i.pngRace人類.png
5706
CD:1(1)
2756220 1009
SI013.png 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
448i.pngRace獸類.png
12634
CD:2(2)
1021030 1743
SI244.png 五屬盾
449i.pngRace龍類.png
42293
CD:5(5)
1446053 1710
SI105.png 7+Combo盾
481i.pngRace神族.png
13187
CD:2(2)
1028829 1659
SI181.png 初級拼圖盾
482i.pngRace神族.png
11777
CD:2(2)
2525679 1826
SI229.png 軌跡燃燒800
483i.pngRace神族.png
4382
CD:1(1)
2120838 1723
SI188.png Combo越低越強 ‧ 銅
496i.pngRace人類.png
5398
CD:1(1)
2840518 1337
SI221.png 風化3000 ‧ 轉
500i.pngRace獸類.png
10166
CD:2(2)
3007655 1324
SI224.png 軌跡隱藏6
511i.pngRace龍類.png
13590
CD:3(3)
2684349 1876
SI165.png 2秒轉珠
512i.pngRace獸類.png
10540
CD:2(2)
840625 1059
SI242.png 三屬盾
513i.pngRace獸類.png
10116
CD:2(2)
1869576 1236
SI228.png 定點腐蝕
514i.pngRace獸類.png
4873
CD:1(1)
2685894 1528
SI105.png 7+Combo追擊盾
534i.pngRace神族.png
13698
CD:2(2)
648999 1290
SI181.png 中級拼圖盾 ‧ 限
536i.pngRace人類.png
3149
CD:2(2)
3077907 1021
SI188.png 越攻越強
538i.pngRace神族.png
7826
CD:1(1)
2824940 1071
SI122.png 神族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
540i.pngRace神族.png
6617
CD:1(1)
2732328 1822
SI224.png 問號珠20%
591i.pngRace龍類.png
10264
CD:2(2)
3084562 1587
SI224.png 隱藏 ‧ 轉
618i.pngRace神族.png
100
CD:2(1)
2023990 1622
SI256.png 消心扣敵5% ‧ 扣血70%
623i.pngRace獸類.png
(4487)
6903
CD:1(1)
2394103 1036
SI219.png 突擊 ‧ 攻後冰封
626i.pngRace獸類.png
7234
CD:1(1)
2207668 1557
SI221.png 風化3000 ‧ 先
636i.pngRace魔族.png
10186
CD:2(2)
2418380 1473
SI228.png 軌跡腐蝕
639i.pngRace魔族.png
16449
CD:3(3)
2621759 1512
SI224.png 隱藏 ‧ 轉
658i.pngRace人類.png
9308
CD:2(2)
2858038 1612
SI254.png 強化盾 ‧ 連續反擊25%
666i.pngRace獸類.png
8270
CD:2(2)
2187460 1679
SI219.png 三重凍結
667i.pngRace龍類.png
14631
CD:3(3)
2027792 1818
SI216.png 反擊2000
686i.pngRace人類.png
15626
CD:3(3)
1482909 1167
SI106.png 8+Combo盾
687i.pngRace人類.png
10289
CD:2(2)
2276685 1291
SI012.png 隨機轉火 ‧ 消火扣血2-10%
688i.pngRace人類.png
10017
CD:2(2)
2632685 1087
SI165.png 2秒轉珠
696i.pngRace獸類.png
4740
CD:1(1)
1242796 1624
SI096.png 首消6Combo盾
698i.pngRace魔族.png
13562
CD:2(2)
2535214 1792
SI046.png 逢二隨機轉化
700i.pngRace魔族.png
12093
CD:3(3)
2020857 1838
SI226.png 黑白符石
711i.pngRace魔族.png
7542
CD:1(2)
3142762 666
SI134.png 攻後(生命倒數 ‧ 6回)
712i.pngRace魔族.png
12558
CD:3(3)
2470824 1650
SI229.png 雙重燃燒10%
721i.pngRace魔族.png
6934
CD:1(1)
2536050 1169
SI122.png 龍類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
724i.pngRace魔族.png
7020
CD:1(1)
2694501 1708
SI221.png 風化3000 ‧ 先 ‧ 魔族剋制 ‧ 三重風化
727i.pngRace魔族.png
10370
CD:2(2)
2309075 1264
SI219.png 雙重凍結
731i.pngRace魔族.png
8635
CD:1(1)
1601620 1694
SI121.png 技能重置
743i.pngRace神族.png
10146
CD:2(2)
873618 1336
SI243.png 隨機四屬盾 ‧ 先
581i.pngRace人類.png
8241
CD:2(2)
1113040 520
SI047.png 光轉心
583i.pngRace龍類.png
8658
CD:2(1)
1072450 610
SI047.png 暗轉心
552i.pngRace妖精類.png
7073
CD:1
3092370 1250
SI165.png 2秒轉珠
554i.pngRace魔族.png
9362
CD:2
3274390 770
SI229.png 隨機縱向燃燒10%
556i.pngRace獸類.png
4482
CD:1(1)
2640240 1330
SI106.png 8+Combo追擊盾
7001i.pngRace龍類.png
10582
CD:2(2)
8985630 1210
SI188.pngSI224.pngSI123.png 附加消除 ‧ 攻後隱藏增攻輪轉
社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。