Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
越下青塵越不休
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
910i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
莫大的誤會 五屬.png 20 2
交換的條件 火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 20 2
重遇夥伴 水屬性i.png火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3
回去本來的世界 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png 20 3

莫大的誤會

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

333i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
106i.pngRace獸類.png
160
CD:2(2)
2 200000
SI163.png 全體共生
108i.pngRace獸類.png
180
CD:2(1)
1 200000
SI163.png 全體共生
110i.pngRace獸類.png
210
CD:2(2)
2 200000
SI163.png 全體共生
112i.pngRace獸類.png
211
CD:2(1)
3 200000
SI163.png 全體共生
114i.pngRace獸類.png
141
CD:2(2)
2 200000
SI163.png 全體共生
457i.pngRace人類.png
3049
CD:8(8)
100 10
SI032.png 5+火符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


交換的條件

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

333i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
091i.pngRace人類.png
3149
CD:8(8)
100 10
SI033.png 5+木符石盾
095i.pngRace人類.png
3149
CD:8(8)
100 10
SI035.png 5+暗符石盾
2
089i.pngRace人類.png
352
CD:2(1)
3520 80
457i.pngRace人類.png
814
CD:3(3)
30268 229
SI164.png 召喚小怪
089i.pngRace人類.png
352
CD:2(1)
3520 80

行動裝置暫時無法觀看故事


重遇夥伴

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

457i.pngCD: 17Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
451i.pngRace妖精類.png
3851
CD:8(8)
100 10
SI031.png 5+水符石盾
452i.pngRace妖精類.png
3851
CD:8(8)
100 10
SI032.png 5+火符石盾
2
063i.pngRace妖精類.png
341
CD:2
5052 60
454i.pngRace妖精類.png
1320
CD:2(2)
46379 227
SI164.png 召喚小怪
063i.pngRace妖精類.png
341
CD:2
5052 60
065i.pngRace妖精類.png
100
CD:5(5)
4 200000
SI047.png 光轉自身
455i.pngRace妖精類.png
3851
CD:3(3)
100 65000
SI250.png 20擊盾
065i.pngRace妖精類.png
100
CD:5(5)
4 200000
SI047.png 心轉自身

行動裝置暫時無法觀看故事


回去本來的世界

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

912i.pngCD: 14Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
969i.pngRace人類.png
4837
CD:8(8)
100 10
SI032.png 5+火符石盾
971i.pngRace人類.png
4837
CD:8(8)
100 10
SI033.png 5+木符石盾
2
093i.pngRace人類.png
579
CD:2(1)
6263 90
459i.pngRace人類.png
3679
CD:2(2)
67270 450
SI164.png 召喚小怪
093i.pngRace人類.png
579
CD:2(1)
6263 90
832i.pngRace神族.png
1372
CD:1(2)
52770 800
SI224.png 軌跡隱藏4
834i.pngRace神族.png
2084
CD:2(2)
53268 800
SI046.png 首回逢二隨機轉化

行動裝置暫時無法觀看故事