Pet936.png
名稱 軟星包子 屬性
編號
936 稀有 5★ 空間 20 種族 進化素材 系列 仙劍靈傑
最大
Lv
1 經驗
曲線
50萬 滿級
經驗
0

基本屬性

生命力 攻擊力 回復力 總計 強化經驗 金幣值
Lv 1 1200 800 300 2300 Lv1 5000 5000
Lv
最大
1200 800 300 2300 每Lv +500 +0
主動技 名稱 超級治療 Lv.1
初始CD
19 Lv. 10
最小CD
10
效果 回復自身回復力 10 倍的生命力
隊長技 名稱 兩儀
效果 所受傷害 30% (不包括敵技傷害)
⇒ 轉化為我方生命力
來源 友情
封印
魔法石
封印
其他
關卡
936i.png 包子的記憶遊戲 (關卡開放期間:2015/7/27 - 2015/8/2)

908i.png902i.png900i.png904i.png896i.png 旅人的記憶 - 鎖妖塔 (初級、中級、高級關卡機率掉落)

問號2.png 卡牌資訊

【仙劍靈傑】

素材用途:
仙劍靈傑進化素材

進化素材出處:
旅人的記憶
- [故事副本] 鎖妖塔 初、中、高級的關卡

合成時加入技能名稱與強化對象相同的召喚獸作強化素材,將有機會提升技能等級:
067i.png 海躍精靈
069i.png 火舞精靈
071i.png 花冠精靈
073i.png 月光精靈
075i.png 夜迷精靈
429i.png 追憶旅人
430i.png 號角手加拉爾
502i.png 覓果幻獸
503i.png 原始滄龍
504i.png 魅果精靈
505i.png 審判魔人
675i.png 巨星之靈
701i.png 輝日之聖魂
702i.png 皎月之聖魄
736i.png 青行燈
738i.png 薨志神賢
741i.png 煉獄恐靈
783i.png 符鬼
849i.png 怨靈古木
936i.png 軟星包子
1076i.png 傳頌靈碑
1078i.png 冥蟲頭甲
1187i.png 法則天秤
1494i.png 金蛋守護者
1601i.png 矢車菊
1603i.png 櫻
1605i.png 水仙
1607i.png 天堂鳥
1609i.png 薔薇
1611i.png 鈴蘭
1613i.png 芙蓉
1615i.png 風信子
1660i.png 動力核心
1715i.png 門之鑰
1950i.png 霓彩鳥
1951i.png 虹螢騰蛇
1999i.png 捨杜
2093i.png 神王羽琴
2334i.png 要塞鑰蛛

仙劍靈傑 系列召喚獸 Pencil.png

891i.png 892i.png 893i.png 894i.png 895i.png 896i.png 897i.png 898i.png 899i.png 900i.png 901i.png 902i.png 903i.png 904i.png 905i.png 906i.png 907i.png 908i.png 909i.png 910i.png 911i.png 912i.png 913i.png 914i.png 915i.png 916i.png 936i.png

卡片評價
社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。