Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
輝煌之翼
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
316i.png574i.png Refine1.png050
Refine2.png:100
Refine3.png:200
Refine4.png:400
總計:750
異端祭禮 ‧ 光 光屬性i.png 20 2
必要的動盪 光屬性i.png 20 2
龍脈之力 ‧ 光 光屬性i.png 20 3
輝煌在展望 光屬性i.png 20 2

異端祭禮 ‧ 光

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

489i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
073i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI034.png 5+光符石盾
518i.pngRace獸類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI034.png 6+光符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


必要的動盪

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

549i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
406i.pngRace獸類.png
384
CD:2
12540 10
SI254.png 強化盾
2
326i.pngRace強化素材.png
408
CD:2(1)
19854 10
368i.pngRace神族.png
514
CD:2
100 100000
SI160.png 先攻

行動裝置暫時無法觀看故事


龍脈之力 ‧ 光

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

315i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
419i.pngRace龍類.png
204
CD:2
13540 10
SI102.png 4+Combo盾
420i.pngRace龍類.png
1605
CD:2
600 3300
SI168.png 自爆10000

行動裝置暫時無法觀看故事


輝煌在展望

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

316i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
326i.pngRace強化素材.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI181.png 高級拼圖盾
557i.pngRace神族.png
2308
CD:1
100 100000
SI221.png 風化3000 ‧ 轉

※輝煌之翼 STAGE CLEARED 會獲得1粒SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事


昇華系列關卡