Pet1558.png
名稱 輝翼遨遊 ‧ 鳳凰座科爾武 屬性
編號
1558 稀有 6★ 空間 20 種族 人類 系列 公會任務
最大
Lv
99 經驗
曲線
500萬 滿級
經驗
5000000

基本屬性

生命力 攻擊力 回復力 總計 強化經驗 金幣值
Lv 1 1492 849 172 2513 Lv1 25000 500
Lv
最大
2930 1667 386 4983 每Lv +150 +100
主動技 名稱 三原歸一 ‧ 流燄 Lv.1
初始CD
16 Lv. 12
最小CD
5
效果 水、火及木符石轉化為強化符石。1 回合內,水符石及木符石兼具火符石效果
隊長技 名稱 人類之狂怒
效果 人類攻擊力 2.5 倍
來源 友情
封印
魔法石
封印
其他
關卡 消除罪惡之炎 - 公會任務獎勵
問號2.png 卡牌資訊

【公會任務】

公會任務 系列召喚獸 Pencil.png

479i.png 501i.png 519i.png 618i.png 705i.png 740i.png 743i.png 828i.png 877i.png 977i.png 978i.png 1018i.png 1019i.png 1072i.png 1080i.png 1131i.png 1161i.png 1186i.png 1215i.png 1306i.png 1307i.png 1308i.png 1438i.png 1466i.png 1493i.png 1521i.png 1558i.png 1587i.png 1623i.png 1658i.png 1695i.png 1717i.png 1778i.png 1872i.png 1894i.png 1944i.png 2033i.png 2034i.png 2091i.png 2147i.png 2148i.png 2169i.png 2171i.png 2204i.png 2279i.png 2335i.png 2397i.png 2436i.png 2476i.png 9017i.png 9018i.png

社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。