Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
道僧的剛毅
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
533i.png534i.png1042i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
不為荒蕪而悲 木屬性i.png 20 2
不為離別而哀 火屬性i.png木屬性i.png 20 2
不因善惡殺生 水屬性i.png火屬性i.png 20 2
不因頑劣而棄 火屬性i.png 20 2

不為荒蕪而悲

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

281i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
525i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI033.png 5+木符石盾
526i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI033.png 6+木符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


不為離別而哀

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

281i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
524i.pngRace妖精類.png
100
CD:2
2 100000
SI163.png 雙體共生
458i.pngRace人類.png
100
CD:2
4 100000
SI163.png 雙體共生
543i.pngRace魔族.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI036.png 9+心符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


不因善惡殺生

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

281i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
322i.pngRace強化素材.png×2
514
CD:2
12982 120
524i.pngRace妖精類.png
852
CD:3(3)
8876 220
SI164.png 召喚小怪
531i.pngRace人類.png
942
CD:3(3)
28973 270
SI047.png 心轉自身

行動裝置暫時無法觀看故事


不因頑劣而棄

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

281i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
524i.pngRace妖精類.png
1104
CD:3
35895 160
SI104.png 6+Combo盾
524i.pngRace妖精類.png
1104
CD:3(3)
35895 160
SI104.png 6+Combo盾
224i.pngRace人類.png
1392
CD:1(1)
9843 110
SI257.png 25%盾

※道僧的剛毅 STAGE CLEARED 會獲得1粒SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事