Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
遺落的禍患 ‧ 暗
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
040i.png515i.png1835i.png Refine1.png050
Refine2.png:100
Refine3.png:200
Refine4.png:400
總計:750
惡神造物 暗屬性i.png 20 3
下凡歷劫 暗屬性i.png 20 2
深淵之城 暗屬性i.png 20 2
形同陌路 火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 20 2

惡神造物

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

279i.pngCD: 10Lv.最大

1835i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
250i.pngRace進化素材.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI035.png單次5+暗符石盾
255i.pngRace進化素材.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI035.png單次6+暗符石盾
260i.pngRace進化素材.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI035.png單次9+暗符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


下凡歷劫

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

279i.pngCD: 10Lv.最大

1835i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
064i.pngRace妖精類.png
315
CD:2(1)
35846 10
SI224.png15%隱藏符石4顆
094i.pngRace人類.png
100
CD:2
5 100000
SI047.png光轉自身
065i.pngRace妖精類.png
620
CD:2
48210 10
SI181.png初級拼圖盾-限

行動裝置暫時無法觀看故事


深淵之城

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

279i.pngCD: 10Lv.最大

1835i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
189i.pngRace獸類.png
699
CD:2(1)
60901 10
SI165.png2秒轉珠
190i.pngRace獸類.png
603
CD:2
88420 10
SI135.png中毒20%

行動裝置暫時無法觀看故事


形同陌路

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

279i.pngCD: 10Lv.最大

1835i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
122i.pngRace神族.png
421
CD:2(1)
8215 10
SI094.png4Combo盾
119i.pngRace神族.png
521
CD:2(2)
8215 10
SI095.png5Combo盾
128i.pngRace神族.png
298
CD:2(1)
13200 10
SI260.png反彈15%
130i.pngRace神族.png
100
CD:2(2)
10 1000000
SI135.png中毒20%
128i.pngRace神族.png
484
CD:2(2)
28400 10
SI165.png2秒轉珠

行動裝置暫時無法觀看故事

※ 遺落的禍患 ‧ 暗 首次通關獎勵:SingleDiamond.png 1粒 ※

昇華系列關卡