Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
遺落的禍患 ‧ 火
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
028i.png512i.png1832i.png Refine1.png050
Refine2.png:100
Refine3.png:200
Refine4.png:400
總計:750
熾熱害鳥 水屬性i.png火屬性i.png 20 2 RL.png : 50
同渡嚴冬 火屬性i.png 20 2
觀中奪鳥 火屬性i.png 20 2
師徒殉命 火屬性i.png 20 2

熾熱害鳥

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

回合上限︰50 RoundLimit.png

隊友:

276i.pngCD: 10Lv.最大

1832i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
256i.pngRace進化素材.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI032.png 5+火符石盾
456i.pngRace人類.png
690
CD:2(2)
22800 10
SI160.png 先攻
457i.pngRace人類.png
590
CD:2(3)
38200 10
SI160.png 先攻

行動裝置暫時無法觀看故事


同渡嚴冬

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

276i.pngCD: 10Lv.最大

1832i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
068i.pngRace妖精類.png
530
CD:2(1)
22800 10
SI047.png 水轉自身
068i.pngRace妖精類.png
530
CD:2(2)
22800 10
SI047.png 水轉自身
335i.pngRace妖精類.png
1520
CD:2(1)
48980 10
SI254.png 強化盾

行動裝置暫時無法觀看故事


觀中奪鳥

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

276i.pngCD: 10Lv.最大

1832i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
523i.pngRace妖精類.png
332
CD:2(1)
18040 10
SI167.png 連擊
523i.pngRace妖精類.png
332
CD:2(2)
18040 10
SI167.png 連擊
534i.pngRace神族.png
2780
CD:3(1)
95150 10
SI047.png 暗轉自身

行動裝置暫時無法觀看故事


師徒殉命

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

524i.pngCD: 12Lv.最大

1832i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
180i.pngRace獸類.png
250
CD:2
35540 10
SI216.png 反擊300
181i.pngRace獸類.png
750
CD:2(1)
63200 10
SI216.png 反擊1000

※遺落的禍患 ‧ 火 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事


昇華系列關卡