FANDOM


鎧甲承傳的意志
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
守護的承傳 ‧ 水 水屬性i火屬性i 30 3 0 0
熾熱的承傳 ‧ 火 五屬 30 3 0 0 「零石通關」最低門檻:
136i 等級為 Lv.41 或以上
古往的承傳 ‧ 木 木屬性i 30 3 0 0
榮耀的承傳 ‧ 光 光屬性i 30 3 0 0
極致的承傳 ‧ 暗 暗屬性i 30 3 0 0 「零石通關」最低門檻:
145i 等級為 Lv.55 或以上

※本關卡為潛能解放關卡,潛能解放時進入卡片對應的子關卡

守護的承傳 ‧ 水

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
133i EvoArrow 686i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
582iRace妖精類
875 2(1) 12150 110
582iRace妖精類
875 2(1) 12150 110
2
351iRace魔族
3939 3(2) 28440 240 SI102 4+Combo盾
3
133iRace人類
1764 1 1025 380 SI257 20%盾

熾熱的承傳 ‧ 火

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
136i EvoArrow 687i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
329iRace妖精類
189 2 10 10000 SI163 全體共生
330iRace妖精類
206 2 10 10000 SI163 全體共生
331iRace妖精類
182 2 10 10000 SI163 全體共生
332iRace妖精類
193 2 10 10000 SI163 全體共生
333iRace妖精類
201 2 10 10000 SI163 全體共生
2
335iRace妖精類
1285 4 20 20000 SI163 雙體共生
338iRace妖精類
395 1 22437 120 SI163 雙體共生
3
230iRace妖精類
991 1 18 100000 SI212 無限回復

古往的承傳 ‧ 木

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
139i EvoArrow 688i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
324iRace強化素材
972 2(2) 6344 130 SI257 全體無效
324iRace強化素材
972 2(1) 6344 130 SI257 全體無效
324iRace強化素材
972 2(3) 6344 130 SI257 全體無效
2
372iRace神族
435 3 48218 280 SI188 越戰越強 ‧ 銀
3
139iRace人類
2502 3 13950 360 SI250 隱身

榮耀的承傳 ‧ 光

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
142i EvoArrow 689i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
584iRace神族
1092 2 8840 130
584iRace神族
1092 2 8840 130
2
353iRace魔族
643 1 20930 270 SI260 反彈15%
3
142iRace人類
1543 1(1) 58640 420 SI161 自殘10%

極致的承傳 ‧ 暗

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
145i EvoArrow 690i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
328iRace強化素材
492 3(2) 120 10130
328iRace強化素材
492 3(4) 120 10130
328iRace強化素材
492 3(3) 120 10130
2
360iRace神族
1698 5(2) 100 22960 SI214 回復6000
3
145iRace人類
184 3 71506 290 SI188 越戰越強 ‧ 金

※ 鎧甲承傳的意志 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 SingleDiamond 1粒及 Title-銅五色戰隊』稱號 ※

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。