No 技能 关卡语法
1501 SI008.pngSI161.png (5回木攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1501}}
1502 SI008.pngSI161.png (7回木攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1502}}
1503 SI009.pngSI161.png (3回光攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1503}}
1504 SI009.pngSI161.png (5回光攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1504}}
1505 SI009.pngSI161.png (7回光攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1505}}
1506 SI010.pngSI161.png (3回暗攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1506}}
1507 SI010.pngSI161.png (5回暗攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1507}}
1508 SI010.pngSI161.png (7回暗攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1508}}
1509 SI069.pngSI161.png (3回人攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1509}}
1510 SI069.pngSI161.png (5回人攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1510}}
1511 SI069.pngSI161.png (7回人攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1511}}
1512 SI070.pngSI161.png (3回兽攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1512}}
1513 SI070.pngSI161.png (5回兽攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1513}}
1514 SI070.pngSI161.png (7回兽攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1514}}
1515 SI072.pngSI161.png (3回妖攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1515}}
1516 SI072.pngSI161.png (5回妖攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1516}}
1517 SI072.pngSI161.png (7回妖攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1517}}
1518 SI071.pngSI161.png (3回龙攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1518}}
1519 SI071.pngSI161.png (5回龙攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1519}}
1520 SI071.pngSI161.png (7回龙攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1520}}
1521 SI067.pngSI161.png (3回神攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1521}}
1522 SI067.pngSI161.png (5回神攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1522}}
1523 SI067.pngSI161.png (7回神攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1523}}
1524 SI068.pngSI161.png (3回魔攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1524}}
1525 SI068.pngSI161.png (5回魔攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1525}}
1526 SI068.pngSI161.png (7回魔攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1526}}
1527 SI166.png (3回转珠+2秒) {{ES1527}}
1528 SI166.png (5回转珠+2秒) {{ES1528}}
1529 SI166.png (7回转珠+2秒) {{ES1529}}
1530 SI166.png (3回转珠+3秒) {{ES1530}}
1531 SI166.png (5回转珠+3秒) {{ES1531}}
1532 SI166.png (7回转珠+3秒) {{ES1532}}
1533 SI301.pngSI228.png 水位置黏附 {{ES1533}}
1534 SI302.pngSI228.png 火位置黏附 {{ES1534}}
1535 SI303.pngSI228.png 木位置黏附 {{ES1535}}
1536 SI304.pngSI228.png 光位置黏附 {{ES1536}}
1537 SI305.pngSI228.png 暗位置黏附 {{ES1537}}
1538 SI306.pngSI228.png 心位置黏附 {{ES1538}}
1539 SI301.pngSI229.png 水位置燃烧10% {{ES1539}}
1540 SI302.pngSI229.png 火位置燃烧10% {{ES1540}}
1541 SI303.pngSI229.png 木位置燃烧10% {{ES1541}}
1542 SI304.pngSI229.png 光位置燃烧10% {{ES1542}}
1543 SI305.pngSI229.png 暗位置燃烧10% {{ES1543}}
1544 SI306.pngSI229.png 心位置燃烧10% {{ES1544}}
1545 SI301.pngSI229.png 水位置燃烧20% {{ES1545}}
1546 SI302.pngSI229.png 火位置燃烧20% {{ES1546}}
1547 SI303.pngSI229.png 木位置燃烧20% {{ES1547}}
1548 SI304.pngSI229.png 光位置燃烧20% {{ES1548}}
1549 SI305.pngSI229.png 暗位置燃烧20% {{ES1549}}
1550 SI306.pngSI229.png 心位置燃烧20% {{ES1550}}
1551 SI256.pngSI131.png 消心盾5% ‧ 扣血90% {{ES1551}}
1552 SI256.pngSI132.png 消心盾5% ‧ 扣血100% {{ES1552}}
1553 SI256.pngSI126.png 消心盾10% ‧ 扣血30% {{ES1553}}
1554 SI256.pngSI128.png 消心盾10% ‧ 扣血50% {{ES1554}}
1555 SI256.pngSI129.png 消心盾10% ‧ 扣血70% {{ES1555}}
1556 SI256.pngSI131.png 消心盾10% ‧ 扣血90% {{ES1556}}
1557 SI256.pngSI132.png 消心盾10% ‧ 扣血100% {{ES1557}}
1558 SI121.pngSI123.pngSI236.png 附加消除重置 ‧ 电击 {{ES1558}}
1559 SI121.pngSI123.pngSI236.png 附加消除重置 ‧ 电击2颗 {{ES1559}}
1560 SI121.pngSI123.pngSI113.png 附加消除重置 ‧ 首消水追击零化 {{ES1560}}
1561 SI121.pngSI123.pngSI114.png 附加消除重置 ‧ 首消火追击零化 {{ES1561}}
1562 SI121.pngSI123.pngSI115.png 附加消除重置 ‧ 首消木追击零化 {{ES1562}}
1563 SI121.pngSI123.pngSI116.png 附加消除重置 ‧ 首消光追击零化 {{ES1563}}
1564 SI121.pngSI123.pngSI117.png 附加消除重置 ‧ 首消暗追击零化 {{ES1564}}
1565 SI121.pngSI123.pngSI118.png 附加消除重置 ‧ 首消心追击零化 {{ES1565}}
1566 SI121.pngSI123.pngSI301.pngSI047.pngSI113.png 附加消除重置 ‧ 随机转水 ‧ 首消水追击零化 {{ES1566}}
1567 SI121.pngSI123.pngSI302.pngSI047.pngSI114.png 附加消除重置 ‧ 随机转火 ‧ 首消火追击零化 {{ES1567}}
1568 SI121.pngSI123.pngSI303.pngSI047.pngSI115.png 附加消除重置 ‧ 随机转木 ‧ 首消木追击零化 {{ES1568}}
1569 SI121.pngSI123.pngSI304.pngSI047.pngSI116.png 附加消除重置 ‧ 随机转光 ‧ 首消光追击零化 {{ES1569}}
1570 SI121.pngSI123.pngSI305.pngSI047.pngSI117.png 附加消除重置 ‧ 随机转暗 ‧ 首消暗追击零化 {{ES1570}}
1571 SI121.pngSI123.pngSI306.pngSI047.pngSI118.png 附加消除重置 ‧ 随机转心 ‧ 首消心追击零化 {{ES1571}}
1572 SI113.pngSI301.pngSI236.png 首消水追击零化 ‧ 水电击 {{ES1572}}
1573 SI113.pngSI301.pngSI236.png 首消水追击零化 ‧ 水电击2颗 {{ES1573}}
1574 SI113.pngSI301.pngSI236.png 首消水追击零化 ‧ 水电击3颗 {{ES1574}}
1575 SI114.pngSI302.pngSI236.png 首消火追击零化 ‧ 火电击 {{ES1575}}
1576 SI114.pngSI302.pngSI236.png 首消火追击零化 ‧ 火电击2颗 {{ES1576}}
1577 SI114.pngSI302.pngSI236.png 首消火追击零化 ‧ 火电击3颗 {{ES1577}}
1578 SI115.pngSI303.pngSI236.png 首消木追击零化 ‧ 木电击 {{ES1578}}
1579 SI115.pngSI303.pngSI236.png 首消木追击零化 ‧ 木电击2颗 {{ES1579}}
1580 SI115.pngSI303.pngSI236.png 首消木追击零化 ‧ 木电击3颗 {{ES1580}}
1581 SI116.pngSI304.pngSI236.png 首消光追击零化 ‧ 光电击 {{ES1581}}
1582 SI116.pngSI304.pngSI236.png 首消光追击零化 ‧ 光电击2颗 {{ES1582}}
1583 SI116.pngSI304.pngSI236.png 首消光追击零化 ‧ 光电击3颗 {{ES1583}}
1584 SI117.pngSI305.pngSI236.png 首消暗追击零化 ‧ 暗电击 {{ES1584}}
1585 SI117.pngSI305.pngSI236.png 首消暗追击零化 ‧ 暗电击2颗 {{ES1585}}
1586 SI117.pngSI305.pngSI236.png 首消暗追击零化 ‧ 暗电击3颗 {{ES1586}}
1587 SI118.pngSI306.pngSI236.png 首消心追击零化 ‧ 心电击 {{ES1587}}
1588 SI118.pngSI306.pngSI236.png 首消心追击零化 ‧ 心电击2颗 {{ES1588}}
1589 SI118.pngSI306.pngSI236.png 首消心追击零化 ‧ 心电击3颗 {{ES1589}}
1590 SI183.png 始终盾-左上右下 {{ES1590}}
1591 SI183.png 始终盾-左下右上 {{ES1591}}
1592 SI183.png 始终盾-右上左下 {{ES1592}}
1593 SI183.png 始终盾-右下左上 {{ES1593}}
1594 SI183.png 始终盾 {{ES1594}}
1595 SI122.pngSI250.pngSI124.png 技能封锁 ‧ 循环累积20+相克符石盾 ‧ 无法控制 {{ES1595}}
1596 SI304.pngSI236.pngSI167.png 首回全光电击 ‧ 连击 {{ES1596}}
1597 SI250.pngSI220.png 隐身 ‧ 十重冻结 {{ES1597}}
1598 SI343.pngSI122.pngSI261.pngSI124.png 魔族禁锢 ‧ 不倒意志20%-回血20%-血弱20%-狂蛮 ‧ 无法控制 {{ES1598}}
1599 SI250.pngSI139.png 循环累积30+相克符石盾 ‧ 越扣越强25% {{ES1599}}
1600 SI233.pngSI161.pngSI183.png (5回回复力减弱50%) ‧ 自残20% ‧ 对角始终盾 {{ES1600}}
1601 SI167.pngSI188.pngSI337.png 连击 ‧ 越战越强-铁 ‧ 火弱化锁定10% {{ES1601}}
1602 SI167.pngSI188.pngSI337.pngSI338.png 连击 ‧ 越战越强-石 ‧ 火木弱化锁定10% {{ES1602}}
1603 SI167.pngSI188.pngSI337.pngSI338.png 连击 ‧ 越战越强-石 ‧ 火木弱化锁定20% {{ES1603}}
1604 SI309.pngSI251.png 首回攻后木化血 ‧ 无视减伤 {{ES1604}}
1605 SI309.pngSI310.pngSI254.pngSI251.png 首回攻后木光化血 ‧ 强化盾 ‧ 无视减伤 {{ES1605}}
1606 SI309.pngSI310.pngSI254.pngSI251.png 首回攻后木光化血 ‧ 强化盾 ‧ 无视减伤 {{ES1606}}
1607 SI165.pngSI221.png 2秒转珠 ‧ 风化-转 {{ES1607}}
1608 SI165.pngSI221.pngSI035.png 2秒转珠 ‧ 风化-转 ‧ 首消全暗盾 {{ES1608}}
1609 SI165.pngSI221.pngSI035.png 2秒转珠 ‧ 风化3000-转 ‧ 首消全暗盾 {{ES1609}}
1610 SI254.pngSI004.pngSI339.pngSI340.png 强化盾 ‧ 光外防御90% ‧ 光暗弱化锁定20% {{ES1610}}
1611 SI254.pngSI004.pngSI339.png 强化盾 ‧ 光外防御75% ‧ 光弱化锁定20% {{ES1611}}
1612 SI125.pngSI227.pngSI032.pngSI033.png 技能回复 ‧ 9+9+火木符石幻变盾 {{ES1612}}
1613 SI125.pngSI227.pngSI032.pngSI033.png 技能回复 ‧ 15+15+火木符石幻变盾 {{ES1613}}
1614 SI121.pngSI303.pngSI047.pngSI115.png 魔神兽技能重置 ‧ 攻后木纵横轮转 ‧ 首消木追击零化 {{ES1614}}
1615 SI227.png 幻变 {{ES1615}}
1616 SI227.png 双重幻变 {{ES1616}}
13.35 版本
1617 SI158.pngSI188.pngSI124.png (3回减攻90%) ‧ 越攻越强 ‧ 无法控制 {{ES1617}}
1618 SI124.pngSI236.pngSI188.png 无法控制 ‧ 首回攻后暗电击2颗 ‧ 血弱50%-狂蛮 {{ES1618}}
1619 SI160.pngSI306.pngSI221.pngSI003.png 突击14482 ‧ 首回随机5颗-攻后3颗心风化3000 ‧ 木属防御90% {{ES1619}}
1620 SI123.pngSI122.pngSI250.pngSI188.png 附加消除-技能封锁1回 ‧ 攻前盾 ‧ 初怒 {{ES1620}}
1621 SI123.pngSI229.pngSI188.png 附加消除 ‧ 扩散燃烧10% ‧ 越攻越强 {{ES1621}}
1622 SI123.pngSI229.pngSI188.png 附加消除 ‧ 双重扩散燃烧10% ‧ 越攻越强 {{ES1622}}
1623 SI123.pngSI229.pngSI188.png 附加消除 ‧ 三重扩散燃烧10% ‧ 越攻越强 {{ES1623}}
1624 SI103.pngSI302.pngSI047.pngSI165.png 5+Combo追击盾 ‧ 木转火 ‧ 消火减时0.2-1秒 {{ES1624}}
1625 SI104.pngSI302.pngSI047.pngSI165.png 6+Combo追击盾 ‧ 木转火 ‧ 消火减时0.2-1秒 {{ES1625}}
1626 SI105.pngSI302.pngSI047.pngSI165.png 7+Combo追击盾 ‧ 木转火 ‧ 消火减时0.2-1秒 {{ES1626}}
1627 SI124.pngSI236.pngSI216.pngSI251.png 无法控制 ‧ 攻后电击 ‧ 复活变强-无视减伤 {{ES1627}}
1628 SI124.pngSI236.pngSI216.pngSI251.png 无法控制 ‧ 攻后电击2颗 ‧ 复活变强3倍-无视减伤 {{ES1628}}
13.4 版本
1629 SI031.png 累积10+水符石盾 {{ES1629}}
1630 SI031.png 累积15+水符石盾 {{ES1630}}
1631 SI031.png 累积20+水符石盾 {{ES1631}}
1632 SI031.png 累积25+水符石盾 {{ES1632}}
1633 SI031.png 累积30+水符石盾 {{ES1633}}
1634 SI032.png 累积10+火符石盾 {{ES1634}}
1635 SI032.png 累积15+火符石盾 {{ES1635}}
1636 SI032.png 累积20+火符石盾 {{ES1636}}
1637 SI032.png 累积25+火符石盾 {{ES1637}}
1638 SI032.png 累积30+火符石盾 {{ES1638}}
1639 SI033.png 累积10+木符石盾 {{ES1639}}
1640 SI033.png 累积15+木符石盾 {{ES1640}}
1641 SI033.png 累积20+木符石盾 {{ES1641}}
1642 SI033.png 累积25+木符石盾 {{ES1642}}
1643 SI033.png 累积30+木符石盾 {{ES1643}}
1644 SI034.png 累积10+光符石盾 {{ES1644}}
1645 SI034.png 累积15+光符石盾 {{ES1645}}
1646 SI034.png 累积20+光符石盾 {{ES1646}}
1647 SI034.png 累积25+光符石盾 {{ES1647}}
1648 SI034.png 累积30+光符石盾 {{ES1648}}
1649 SI035.png 累积10+暗符石盾 {{ES1649}}
1650 SI035.png 累积15+暗符石盾 {{ES1650}}
1651 SI035.png 累积20+暗符石盾 {{ES1651}}
1652 SI035.png 累积25+暗符石盾 {{ES1652}}
1653 SI035.png 累积30+暗符石盾 {{ES1653}}
1654 SI033.pngSI233.png 累积10+木符石盾 ‧ 攻后(回复力衰弱20%) {{ES1654}}
1655 SI033.pngSI233.png 累积15+木符石盾 ‧ 攻后(回复力衰弱20%) {{ES1655}}
1656 SI254.pngSI033.pngSI233.png 强化盾 ‧ 累积20+木符石盾 ‧ 攻后(回复力衰弱20%) {{ES1656}}
1657 SI254.pngSI033.pngSI233.png 强化盾 ‧ 累积30+木符石盾 ‧ 攻后(回复力衰弱20%) {{ES1657}}
1658 SI031.pngSI158.png 累积10+水符石盾 ‧ 攻后2颗弱化锁定10% {{ES1658}}
1659 SI031.pngSI158.png 累积15+水符石盾 ‧ 攻后4颗弱化锁定10% {{ES1659}}
1660 SI122.pngSI031.pngSI158.png 技能封锁3回 ‧ 累积20+水符石盾 ‧ 攻后6颗弱化锁定10% {{ES1660}}
1661 SI122.pngSI031.pngSI158.png 技能封锁5回 ‧ 累积30+水符石盾 ‧ 攻后6颗弱化锁定20% {{ES1661}}
1662 SI032.pngSI229.png 累积10+火符石盾 ‧ 攻后燃烧10% {{ES1662}}
1663 SI032.pngSI229.png 累积15+火符石盾 ‧ 攻后双重燃烧10% {{ES1663}}
1664 SI032.pngSI229.pngSI124.png 累积20+火符石盾 ‧ 攻后双重燃烧10% ‧ 无法控制 {{ES1664}}
1665 SI032.pngSI229.pngSI124.png 累积30+火符石盾 ‧ 攻后双重燃烧20% ‧ 无法控制 {{ES1665}}
1666 SI125.pngSI009.pngSI161.png 光属技能回复 ‧ (7回光攻2倍) ‧ 自杀 {{ES1666}}
1667 SI121.pngSI158.pngSI161.png 技能重置 ‧ (7回减攻50%) ‧ 自杀 {{ES1667}}
1668 SI250.pngSI139.pngSI306.pngSI221.png 攻前盾 ‧ 首攻扣血当前99% ‧ 攻后全心风化3000 {{ES1668}}
1669 SI017.pngSI047.pngSI250.pngSI229.png 敌转火-全引爆掉木外 ‧ 相克转火 ‧ 非相克防御90% ‧ 纵横燃烧轮转10% {{ES1669}}
1670 SI165.pngSI110.png (98回3秒转珠) ‧ 首消随机3~6Combo追击盾-转 {{ES1670}}
1671 SI068.pngSI122.pngSI250.pngSI224.png 猎魔-技能封锁 ‧ 同属防御90% ‧ 血弱50%-隐藏围城 {{ES1671}}
1672 SI157.pngSI304.pngSI236.pngSI124.png 含龙妖-狂击2倍 ‧ 首回全光电击 ‧ 无法控制 {{ES1672}}
1673 SI123.pngSI254.pngSI251.png 附加消除 ‧ 强化盾-非强化伤害吸收 ‧ 无视减伤 {{ES1673}}
1674 SI165.pngSI103.png (5回转珠减2秒) ‧ 5+Combo追击盾 {{ES1674}}
1675 SI165.pngSI107.pngSI124.png 2秒转珠 ‧ 9+Combo追击盾 ‧ 无法控制 {{ES1675}}
1676 SI123.pngSI303.pngSI221.pngSI068.png 附加消除 ‧ 首回全木风化3000 ‧ 猎魔 {{ES1676}}
1677 SI160.pngSI339.png 先攻 ‧ 光弱化锁定10% {{ES1677}}
1678 SI160.pngSI304.pngSI047.pngSI339.pngSI043.png 先攻-心转光弱化锁定20% ‧ 心禁消 {{ES1678}}
1679 SI020.pngSI067.pngSI004.pngSI254.pngSI236.png 敌转暗 ‧ 3倍猎神 ‧ 光外防御90% ‧ 强化盾-非强化伤害吸收 ‧ 攻后电击叠狂 {{ES1679}}
1680 SI224.pngSI181.png 首回直行隐藏-15%隐藏符石5颗 ‧ 初级拼图盾 {{ES1680}}
1681 SI224.pngSI181.pngSI188.png 首回二五直行隐藏-25%隐藏符石5颗 ‧ 初级拼图盾-限 ‧ 越攻越强 {{ES1681}}
1682 SI215.pngSI183.pngSI244.png 黑白符石 ‧ 始终盾 ‧ 五属盾 {{ES1682}}
1683 SI160.pngSI229.png 突击20% ‧ (5回轨迹燃烧500) {{ES1683}}
1684 SI161.pngSI229.pngSI257.png 命悬一线 ‧ (5回轨迹燃烧1000) ‧ 20%盾 {{ES1684}}
1685 SI031.pngSI015.pngSI069.png 首消全水盾 ‧ 首消暗伤害吸收 ‧ 猎人 {{ES1685}}
1686 SI049.pngSI219.png 三属轮转 ‧ 双重冻结 {{ES1686}}
1687 SI049.pngSI048.pngSI260.pngSI219.png 三属轮转 ‧ 克属盾-反击100% ‧ 自身冻结 {{ES1687}}
1688 SI123.pngSI121.pngSI140.pngSI046.pngSI110.pngSI257.png 附加消除-技能重置-龙脉重置 ‧ 五属刷新 ‧ 首消随机4~8Combo盾-转 ‧ 10%强盾 {{ES1688}}
1689 SI221.png 风化6000-后 {{ES1689}}
1690 SI221.png 风化9000-后 {{ES1690}}
1691 SI221.png 风化12000-后 {{ES1691}}
1692 SI221.png 风化15000-后 {{ES1692}}
1693 SI221.png 2颗风化6000-后 {{ES1693}}
1694 SI221.png 2颗风化9000-后 {{ES1694}}
1695 SI221.png 2颗风化12000-后 {{ES1695}}
1696 SI221.png 2颗风化15000-后 {{ES1696}}
1697 SI221.png 3颗风化6000-后 {{ES1697}}
1698 SI221.png 3颗风化9000-后 {{ES1698}}
1699 SI221.png 3颗风化12000-后 {{ES1699}}
1700 SI221.png 3颗风化15000-后 {{ES1700}}
1701 SI221.png 风化6000 {{ES1701}}
1702 SI221.png 风化9000 {{ES1702}}
1703 SI221.png 风化12000 {{ES1703}}
1704 SI221.png 风化15000 {{ES1704}}
1705 SI221.png 2颗风化6000 {{ES1705}}
1706 SI221.png 2颗风化9000 {{ES1706}}
1707 SI221.png 2颗风化12000 {{ES1707}}
1708 SI221.png 2颗风化15000 {{ES1708}}
1709 SI221.png 3颗风化6000 {{ES1709}}
1710 SI221.png 3颗风化9000 {{ES1710}}
1711 SI221.png 3颗风化12000 {{ES1711}}
1712 SI221.png 3颗风化15000 {{ES1712}}
1713 SI221.png 风化6000-转 {{ES1713}}
1714 SI221.png 风化9000-转 {{ES1714}}
1715 SI221.png 风化12000-转 {{ES1715}}
1716 SI221.png 风化15000-转 {{ES1716}}
14.0 版本
1717 SI237.png 石化 {{ES1717}}
1718 SI237.png 2颗石化 {{ES1718}}
1719 SI237.png 3颗石化 {{ES1719}}
1720 SI237.png 双层石化 {{ES1720}}
1721 SI237.png 2颗双层石化 {{ES1721}}
1722 SI237.png 3颗双层石化 {{ES1722}}
1723 SI237.png 三层石化 {{ES1723}}
1724 SI237.png 2颗三层石化 {{ES1724}}
1725 SI237.png 3颗三层石化 {{ES1725}}
1726 SI237.png 双层石化100倍 {{ES1726}}
1727 SI237.png 2颗双层石化500倍 {{ES1727}}
1728 SI237.png 3颗双层石化1000倍 {{ES1728}}
1729 SI237.png 三层石化100倍 {{ES1729}}
1730 SI237.png 2颗三层石化500倍 {{ES1730}}
1731 SI237.png 3颗三层石化1000倍 {{ES1731}}
1732 SI124.pngSI237.png 无法控制 ‧ 双层石化100倍 {{ES1732}}
1733 SI124.pngSI237.png 无法控制 ‧ 2颗双层石化500倍 {{ES1733}}
1734 SI124.pngSI237.png 无法控制 ‧ 3颗双层石化1000倍 {{ES1734}}
1735 SI124.pngSI237.png 无法控制 ‧ 三层石化100倍 {{ES1735}}
1736 SI124.pngSI237.png 无法控制 ‧ 2颗三层石化500倍 {{ES1736}}
1737 SI124.pngSI237.png 无法控制 ‧ 3颗三层石化1000倍 {{ES1737}}
1738 SI250.pngSI260.png 12击盾-非技伤敌反击50% {{ES1738}}
1739 SI250.pngSI260.pngSI124.png 20击盾-非技伤敌反击50% ‧ 无法控制 {{ES1739}}
1740 SI250.pngSI260.pngSI124.png 20击盾-非技伤连续反击50% ‧ 无法控制 {{ES1740}}
1741 SI215.pngSI183.png 黑白符石 ‧ 始终盾 {{ES1741}}
1742 SI161.pngSI215.pngSI183.png 命悬一线 ‧ 黑白符石 ‧ 始终盾 {{ES1742}}
1743 SI233.pngSI161.pngSI215.pngSI183.png (5回回复力减弱90%) ‧ 命悬一线 ‧ 黑白符石 ‧ 始终盾 {{ES1743}}
1744 SI181.pngSI251.png 初级拼图盾 ‧ 无视减伤 {{ES1744}}
1745 SI339.pngSI181.pngSI251.png 光弱化锁定10% ‧ 初级拼图盾-限 ‧ 无视减伤 {{ES1745}}
1746 SI339.pngSI181.pngSI251.png 光弱化锁定20% ‧ 初级拼图盾-限 ‧ 无视减伤 {{ES1746}}
1747 SI122.pngSI183.pngSI114.png 魔族禁锢 ‧ 始终盾 ‧ 首消火追击零化 {{ES1747}}
1748 SI031.pngSI033.pngSI012.png 15+15+水木幻变盾 ‧ 首消火伤害吸收 {{ES1748}}
1749 SI043.pngSI254.pngSI067.pngSI121.png (98回心禁消) ‧ 强化盾 ‧ 3倍猎神-技能重置 {{ES1749}}
1750 SI158.pngSI188.pngSI124.png 弱化锁定围城20% ‧ 越攻越强 ‧ 无法控制 {{ES1750}}
1751 SI121.pngSI070.pngSI250.png 兽类技能重置 ‧ 猎兽 ‧ 隐身-隐攻(98回轨迹燃烧1000) {{ES1751}}
1752 SI221.pngSI302.pngSI047.pngSI124.png 中心横行风化9000 ‧ 攻后直行转火 ‧ 无法控制 {{ES1752}}
1753 SI003.pngSI219.png 木外防御75% ‧ 净空追击冻结围城 {{ES1753}}
1754 SI003.pngSI219.png 木外防御90% ‧ 净空追击冻结围城 {{ES1754}}
1755 SI161.pngSI067.pngSI121.pngSI123.png 全神-(7回神攻2倍) ‧ 非全神-附加消除-全员技能重置 ‧ 自杀 {{ES1755}}
1756 SI161.pngSI067.pngSI121.pngSI123.pngSI343.png 全神-(7回神攻2倍) ‧ 非全神-附加消除重置-(7回魔攻无效)自杀 {{ES1756}}
1757 SI229.pngSI216.png 无法控制 ‧ 复活变强3次-灭火狂烧 {{ES1757}}
1758 SI012.pngSI229.pngSI124.png 首消火伤害吸收-双重燃烧10% ‧ 无法控制 {{ES1758}}
1759 SI015.pngSI260.pngSI122.pngSI224.png 首消暗伤害吸收-反击100% ‧ 含神-全体禁锢-隐藏围城 {{ES1759}}
1760 SI016.pngSI167.pngSI161.pngSI301.pngSI047.png 敌转水 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转水-攻后随机转水 {{ES1760}}
1761 SI017.pngSI167.pngSI161.pngSI302.pngSI047.png 敌转火 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转火-攻后随机转火 {{ES1761}}
1762 SI018.pngSI167.pngSI161.pngSI303.pngSI047.png 敌转木 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转木-攻后随机转木 {{ES1762}}
1763 SI019.pngSI167.pngSI161.pngSI304.pngSI047.png 敌转光 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转光-攻后随机转光 {{ES1763}}
1764 SI020.pngSI167.pngSI161.pngSI305.pngSI047.png 敌转暗 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转暗-攻后随机转暗 {{ES1764}}
1765 SI016.pngSI167.pngSI161.pngSI301.pngSI047.pngSI001.png 敌转水 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转水-攻后随机转水 ‧ 水属防御90% {{ES1765}}
1766 SI017.pngSI167.pngSI161.pngSI302.pngSI047.pngSI002.png 敌转火 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转火-攻后随机转火 ‧ 火属防御90% {{ES1766}}
1767 SI018.pngSI167.pngSI161.pngSI303.pngSI047.pngSI003.png 敌转木 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转木-攻后随机转木 ‧ 木属防御90% {{ES1767}}
1768 SI019.pngSI167.pngSI161.pngSI304.pngSI047.pngSI004.png 敌转光 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转光-攻后随机转光 ‧ 光属防御90% {{ES1768}}
1769 SI020.pngSI167.pngSI161.pngSI305.pngSI047.pngSI005.png 敌转暗 ‧ 连击趋狂 ‧ 命悬一线-首回心转暗-攻后随机转暗 ‧ 暗属防御90% {{ES1769}}
1770 SI016.pngSI301.pngSI047.pngSI113.png 敌转水-首回随机转水 ‧ 首消水追击零化 {{ES1770}}
1771 SI017.pngSI302.pngSI047.pngSI114.png 敌转火-首回随机转火 ‧ 首消火追击零化 {{ES1771}}
1772 SI018.pngSI303.pngSI047.pngSI115.png 敌转木-首回随机转木 ‧ 首消木追击零化 {{ES1772}}
1773 SI019.pngSI304.pngSI047.pngSI116.png 敌转光-首回随机转光 ‧ 首消光追击零化 {{ES1773}}
1774 SI020.pngSI305.pngSI047.pngSI117.png 敌转暗-首回随机转暗 ‧ 首消暗追击零化 {{ES1774}}
1775 SI016.pngSI301.pngSI047.pngSI113.pngSI124.png 敌转水-首回随机转水 ‧ 首消水追击零化 ‧ 无法控制 {{ES1775}}
1776 SI017.pngSI302.pngSI047.pngSI114.pngSI124.png 敌转火-首回随机转火 ‧ 首消火追击零化 ‧ 无法控制 {{ES1776}}
1777 SI018.pngSI303.pngSI047.pngSI115.pngSI124.png 敌转木-首回随机转木 ‧ 首消木追击零化 ‧ 无法控制 {{ES1777}}
1778 SI019.pngSI304.pngSI047.pngSI116.pngSI124.png 敌转光-首回随机转光 ‧ 首消光追击零化 ‧ 无法控制 {{ES1778}}
1779 SI020.pngSI305.pngSI047.pngSI117.pngSI124.png 敌转暗-首回随机转暗 ‧ 首消暗追击零化 ‧ 无法控制 {{ES1779}}
1780 SI016.pngSI301.pngSI047.pngSI113.pngSI121.png 敌转水-首回随机转水 ‧ 首消水追击零化 ‧ 木外技能重置 {{ES1780}}
1781 SI017.pngSI302.pngSI047.pngSI114.pngSI121.png 敌转火-首回随机转火 ‧ 首消火追击零化 ‧ 水外技能重置 {{ES1781}}
1782 SI018.pngSI303.pngSI047.pngSI115.pngSI121.png 敌转木-首回随机转木 ‧ 首消木追击零化 ‧ 火外技能重置 {{ES1782}}
1783 SI019.pngSI304.pngSI047.pngSI116.pngSI121.png 敌转光-首回随机转光 ‧ 首消光追击零化 ‧ 暗外技能重置 {{ES1783}}
1784 SI020.pngSI305.pngSI047.pngSI117.pngSI121.png 敌转暗-首回随机转暗 ‧ 首消暗追击零化 ‧ 光外技能重置 {{ES1784}}
1785 SI016.pngSI301.pngSI047.pngSI113.pngSI043.png 敌转水-首回随机转水 ‧ 首消水追击零化 ‧ 心禁消 {{ES1785}}
1786 SI017.pngSI302.pngSI047.pngSI114.pngSI183.png 敌转火-首回随机转火 ‧ 首消火追击零化 ‧ 始终盾 {{ES1786}}
1787 SI018.pngSI303.pngSI047.pngSI115.pngSI230.png 敌转木-首回随机转木 ‧ 首消木追击零化 ‧ 强化防御盾 {{ES1787}}
1788 SI019.pngSI304.pngSI047.pngSI116.pngSI225.png 敌转光-首回随机转光 ‧ 首消光追击零化 ‧ 中心横行射击 {{ES1788}}
1789 SI020.pngSI305.pngSI047.pngSI117.pngSI165.png 敌转暗-首回随机转暗 ‧ 首消暗追击零化 ‧ 2秒转珠 {{ES1789}}
1790 SI336.pngSI161.png (3回水攻无效) ‧ 自杀 {{ES1790}}
1791 SI336.pngSI161.png (5回水攻无效) ‧ 自杀 {{ES1791}}
1792 SI336.pngSI161.png (7回水攻无效) ‧ 自杀 {{ES1792}}
1793 SI337.pngSI161.png (3回火攻无效) ‧ 自杀 {{ES1793}}
1794 SI337.pngSI161.png (5回火攻无效) ‧ 自杀 {{ES1794}}
1795 SI337.pngSI161.png (7回火攻无效) ‧ 自杀 {{ES1795}}
1796 SI338.pngSI161.png (3回木攻无效) ‧ 自杀 {{ES1796}}
1797 SI338.pngSI161.png (5回木攻无效) ‧ 自杀 {{ES1797}}
1798 SI338.pngSI161.png (7回木攻无效) ‧ 自杀 {{ES1798}}
1799 SI339.pngSI161.png (3回光攻无效) ‧ 自杀 {{ES1799}}
1800 SI339.pngSI161.png (5回光攻无效) ‧ 自杀 {{ES1800}}
1801 SI339.pngSI161.png (7回光攻无效) ‧ 自杀 {{ES1801}}
1802 SI340.pngSI161.png (3回暗攻无效) ‧ 自杀 {{ES1802}}
1803 SI340.pngSI161.png (5回暗攻无效) ‧ 自杀 {{ES1803}}
1804 SI340.pngSI161.png (7回暗攻无效) ‧ 自杀 {{ES1804}}
14.1 版本
1805 SI276.png 相残左伴10% {{ES1805}}
1806 SI276.png 相残左伴20% {{ES1806}}
1807 SI276.png 相残左伴25% {{ES1807}}
1808 SI276.png 相残左伴50% {{ES1808}}
1809 SI276.png 相残右伴10% {{ES1809}}
1810 SI276.png 相残右伴20% {{ES1810}}
1811 SI276.png 相残右伴25% {{ES1811}}
1812 SI276.png 相残右伴50% {{ES1812}}
1813 SI160.pngSI219.png 突击65% ‧ 攻后冰封3颗 {{ES1813}}
1814 SI160.pngSI219.png 突击65% ‧ 攻后冰封4颗 {{ES1814}}
1815 SI160.pngSI229.png 突击65% ‧ 攻后三重燃烧10% {{ES1815}}
1816 SI160.pngSI229.png 突击65% ‧ 攻后四重燃烧10% {{ES1816}}
1817 SI160.pngSI307.pngSI218.png 突击65% ‧ 攻后水心化血 {{ES1817}}
1818 SI160.pngSI308.pngSI218.png 突击65% ‧ 攻后火心化血 {{ES1818}}
1819 SI160.pngSI309.pngSI218.png 突击65% ‧ 攻后木心化血 {{ES1819}}
1820 SI160.pngSI310.pngSI218.png 突击65% ‧ 攻后光心化血 {{ES1820}}
1821 SI160.pngSI311.pngSI218.png 突击65% ‧ 攻后暗心化血 {{ES1821}}
1822 SI160.pngSI236.png 突击65% ‧ 攻后电击 {{ES1822}}
1823 SI160.pngSI236.png 突击65% ‧ 攻后电击2颗 {{ES1823}}
1824 SI160.pngSI236.png 突击65% ‧ 攻后电击3颗 {{ES1824}}
1825 SI160.pngSI236.png 突击65% ‧ 攻后电击4颗 {{ES1825}}
1826 SI160.pngSI158.png 突击65% ‧ 攻后弱化锁定3颗10% {{ES1826}}
1827 SI160.pngSI158.png 突击65% ‧ 攻后弱化锁定6颗10% {{ES1827}}
1828 SI160.pngSI158.png 突击65% ‧ 攻后弱化锁定9颗10% {{ES1828}}
1829 SI160.pngSI158.png 突击65% ‧ 攻后弱化锁定3颗20% {{ES1829}}
1830 SI160.pngSI158.png 突击65% ‧ 攻后弱化锁定6颗20% {{ES1830}}
1831 SI160.pngSI158.png 突击65% ‧ 攻后弱化锁定9颗20% {{ES1831}}
1832 SI158.png 首回攻后队伍同属弱化锁定10% {{ES1832}}
1833 SI158.png 首回攻后队伍同属弱化锁定20% {{ES1833}}
1834 SI160.pngSI341.pngSI047.pngSI124.png 突击10% ‧ 心形转心弱化锁定10%-心转光 ‧ 无法控制 {{ES1834}}
1835 SI304.pngSI047.pngSI116.png 首回随机转光 ‧ 首消光追击零化 {{ES1835}}
1836 SI160.pngSI341.pngSI047.pngSI124.png 突击10% ‧ 心形转心弱化锁定20%-心转光 ‧ 无法控制 {{ES1836}}
1837 SI304.pngSI047.pngSI116.pngSI236.png 随机转光 ‧ 首消光追击零化 ‧ 光电击 {{ES1837}}
1838 SI160.pngSI341.pngSI047.pngSI124.png 突击65% ‧ 心形转心弱化锁定20%-心转光 ‧ 无法控制 {{ES1838}}
1839 SI304.pngSI047.pngSI116.pngSI236.png 随机转光 ‧ 首消光追击零化 ‧ 光电击3颗 {{ES1839}}
1840 SI160.pngSI237.pngSI254.png 突击45% ‧ 双层石化1000倍 ‧ 强化盾 {{ES1840}}
1841 SI032.pngSI188.png 累积15+火符石盾 ‧ 越攻越狂 {{ES1841}}
1842 SI160.pngSI237.pngSI254.png 突击45% ‧ 2扩双层石化1000倍 ‧ 强化盾 {{ES1842}}
1843 SI032.pngSI188.pngSI251.png 累积30+火符石盾 ‧ 越攻越狂 ‧ 无视减伤 {{ES1843}}
1844 SI160.pngSI237.pngSI254.png 先攻 ‧ 3颗三层石化1000倍 ‧ 强化盾-非强化吸收 {{ES1844}}
1845 SI032.pngSI188.pngSI251.png 累积50+火符石盾 ‧ 越攻越狂 ‧ 无视减伤 {{ES1845}}
1846 SI274.pngSI168.pngSI257.png 七连突击10% ‧ 随机七重点燃引爆追击 ‧ 25%盾 {{ES1846}}
1847 SI274.pngSI221.pngSI168.pngSI257.png 七连突击10% ‧ 随机七重风化引爆追击 ‧ 20%盾 {{ES1847}}
1848 SI303.pngSI047.pngSI013.pngSI260.png 随机转木 ‧ 首消木伤害吸收-反击100% {{ES1848}}
1849 SI125.pngSI157.pngSI303.pngSI047.pngSI013.pngSI260.png 天惠拳王全体技能回复-[7回人神攻2倍] ‧ 随机转木 ‧ 首消木伤害吸收-反击100% {{ES1849}}
1850 SI125.pngSI157.pngSI303.pngSI047.png 天惠拳王全体技能回复-[7回人神攻2倍] ‧ 随机转木 {{ES1850}}
1851 SI121.pngSI224.pngSI238.pngSI260.png 技能重置 ‧ 攻后隐藏4颗 ‧ 强化防御90% ‧ 强化反击100% {{ES1851}}
1852 SI183.pngSI110.png 始终盾 ‧ 首消随机4~6Combo盾-转 {{ES1852}}
1853 SI140.pngSI158.pngSI224.png 龙脉重置 ‧ 克属外防御90% ‧ 轨迹隐藏 {{ES1853}}
1854 SI160.pngSI122.pngSI236.png 先攻当前99% ‧ 人外禁锢1回 ‧ 随机直行电击 {{ES1854}}
1855 SI198.pngSI254.pngSI251.png 手印零化追击符石-转 ‧ 强化盾-非强化吸收 ‧ 无视减伤 {{ES1855}}
1856 SI181.pngSI124.png 克属初级拼图盾 ‧ 无法控制 {{ES1856}}
1857 SI181.pngSI124.png 克属初级拼图盾 ‧ 无法控制 {{ES1857}}
1858 SI336.pngSI047.pngSI031.png 水属防御75% ‧ 首回随机转水 ‧ 首消水伤害吸收 {{ES1858}}
1859 SI336.pngSI047.pngSI031.png 水属防御90% ‧ 随机转水 ‧ 首消水伤害吸收 {{ES1859}}
1860 SI305.pngSI047.pngSI216.pngSI124.png 攻后暗纵横轮转 ‧ 复活变强2倍 ‧ 无法控制 {{ES1860}}
1861 SI305.pngSI047.pngSI216.pngSI124.png 攻后暗纵横轮转 ‧ 复活变强3倍 ‧ 无法控制 {{ES1861}}
1862 SI305.pngSI047.pngSI216.pngSI124.png 攻后暗纵横轮转 ‧ 复活变强3倍-无视减伤 ‧ 无法控制 {{ES1862}}
1863 SI160.pngSI337.pngSI102.png 突击45% ‧ 火弱化锁定10% ‧ 4+Combo追击盾 {{ES1863}}
1864 SI160.pngSI337.pngSI104.png 突击45% ‧ 火弱化锁定20% ‧ 6+Combo追击盾 {{ES1864}}
1865 SI305.pngSI168.pngSI215.png 首回暗引爆-右敌狂暴 ‧ 黑白符石 {{ES1865}}
1866 SI257.pngSI123.pngSI121.png 攻击无效 ‧ 缺协助者-附加消除-技能重置 {{ES1866}}
1867 SI165.pngSI251.png 2秒转珠 ‧ 无视减伤 {{ES1867}}
1868 SI005.pngSI122.pngSI348.png 暗攻盾 ‧ 技能封锁 ‧ 猎人魔 {{ES1868}}
1869 SI005.pngSI056.pngSI047.pngSI117.png 暗属防御盾 ‧ 单直行转暗-双直行暗转光 ‧ 首消暗追击零化 {{ES1869}}
1870 SI159.pngSI252.pngSI132.png CD3-防御0 ‧ 扣血100% {{ES1870}}
1871 SI159.pngSI132.png CD1 ‧ 同归于尽 {{ES1871}}
1872 SI301.pngSI181.png 水属初级拼图盾 {{ES1872}}
1873 SI301.pngSI181.png 水属初级拼图盾-限 {{ES1873}}
1874 SI301.pngSI181.png 水属高级拼图盾 {{ES1874}}
1875 SI021.pngSI181.png 水强化初级拼图盾 {{ES1875}}
1876 SI021.pngSI181.png 水强化初级拼图盾-限 {{ES1876}}
1877 SI021.pngSI181.png 水强化高级拼图盾 {{ES1877}}
1878 SI302.pngSI181.png 火属初级拼图盾 {{ES1878}}
1879 SI302.pngSI181.png 火属初级拼图盾-限 {{ES1879}}
1880 SI302.pngSI181.png 火属高级拼图盾 {{ES1880}}
1881 SI022.pngSI181.png 火强化初级拼图盾 {{ES1881}}
1882 SI022.pngSI181.png 火强化初级拼图盾-限 {{ES1882}}
1883 SI022.pngSI181.png 火强化高级拼图盾 {{ES1883}}
1884 SI303.pngSI181.png 木属初级拼图盾 {{ES1884}}
1885 SI303.pngSI181.png 木属初级拼图盾-限 {{ES1885}}
1886 SI303.pngSI181.png 木属高级拼图盾 {{ES1886}}
1887 SI023.pngSI181.png 木强化初级拼图盾 {{ES1887}}
1888 SI023.pngSI181.png 木强化初级拼图盾-限 {{ES1888}}
1889 SI023.pngSI181.png 木强化高级拼图盾 {{ES1889}}
1890 SI304.pngSI181.png 光属初级拼图盾 {{ES1890}}
1891 SI304.pngSI181.png 光属初级拼图盾-限 {{ES1891}}
1892 SI304.pngSI181.png 光属高级拼图盾 {{ES1892}}
1893 SI024.pngSI181.png 光强化初级拼图盾 {{ES1893}}
1894 SI024.pngSI181.png 光强化初级拼图盾-限 {{ES1894}}
1895 SI024.pngSI181.png 光强化高级拼图盾 {{ES1895}}
1896 SI305.pngSI181.png 暗属初级拼图盾 {{ES1896}}
1897 SI305.pngSI181.png 暗属初级拼图盾-限 {{ES1897}}
1898 SI305.pngSI181.png 暗属高级拼图盾 {{ES1898}}
1899 SI025.pngSI181.png 暗化属初级拼图盾 {{ES1899}}
1900 SI025.pngSI181.png 暗强化初级拼图盾-限 {{ES1900}}
1901 SI025.pngSI181.png 暗强化高级拼图盾 {{ES1901}}
14.2 版本
1902 SI063.pngSI002.pngSI254.pngSI260.pngSI274.png 缺人(7回妖攻2倍)-自杀 ‧ 含人火外防御95% ‧ 强化盾-反击25% ‧ 攻后(3回致命步伐1000) {{ES1902}}
1903 SI063.pngSI002.pngSI254.pngSI260.pngSI274.png 缺人(7回妖攻2倍)-自杀 ‧ 含人火外防御75% ‧ 强化盾-反击25% ‧ 攻后(3回致命步伐500) {{ES1903}}
1904 SI002.pngSI254.pngSI260.pngSI274.png 火外防御95% ‧ 强化盾-反击25% ‧ 攻后(3回致命步伐1000) {{ES1904}}
1905 SI002.pngSI254.pngSI260.pngSI274.png 火外防御75% ‧ 强化盾-反击25% ‧ 攻后(3回致命步伐500) {{ES1905}}
1906 SI160.pngSI274.png 突击10%-(1回致命步伐200) {{ES1906}}
1907 SI160.pngSI274.png 突击10%-(1回致命步伐500) {{ES1907}}
1908 SI160.pngSI274.png 突击10%-(1回致命步伐1000) {{ES1908}}
1909 SI160.pngSI274.png 突击10%-(3回致命步伐200) {{ES1909}}
1910 SI160.pngSI274.png 突击10%-(3回致命步伐500) {{ES1910}}
1911 SI160.pngSI274.png 突击10%-(3回致命步伐1000) {{ES1911}}
1912 SI160.pngSI274.png 突击10%-(5回致命步伐200) {{ES1912}}
1913 SI160.pngSI274.png 突击10%-(5回致命步伐500) {{ES1913}}
1914 SI160.pngSI274.png 突击10%-(5回致命步伐1000) {{ES1914}}
1915 SI160.pngSI274.png 突击10%-(98回致命步伐200) {{ES1915}}
1916 SI160.pngSI274.png 突击10%-(98回致命步伐500) {{ES1916}}
1917 SI160.pngSI274.png 突击10%-(98回致命步伐1000) {{ES1917}}
1918 SI244.pngSI306.pngSI047.png 消属盾2% ‧ 攻后心纵横轮转 {{ES1918}}
1919 SI244.pngSI306.pngSI047.png 消属盾1% ‧ 攻后心纵横轮转 {{ES1919}}
1920 SI244.pngSI306.pngSI047.png 消属盾0.5% ‧ 攻后心纵横轮转 {{ES1920}}
1921 SI002.pngSI036.pngSI224.png 火外防御75% ‧ 首消全心盾 ‧ 10%隐藏符石5颗 {{ES1921}}
1922 SI002.pngSI036.pngSI224.png 火外防御90% ‧ 首消全心盾 ‧ 首回隐藏9颗-10%隐藏符石9颗 {{ES1922}}
1923 SI217.pngSI188.png 溢补盾 ‧ 心引爆狂击 {{ES1923}}
1924 SI121.pngSI123.pngSI302.pngSI303.pngSI047.pngSI115.png 附加消除重置 ‧ 首回火木固定转化-光转木 ‧ 首消木追击零化 {{ES1924}}
1925 SI250.pngSI121.pngSI036.pngSI349.png 隐身-隐攻技能重置 ‧ 首消全心盾 ‧ 3倍猎人龙 {{ES1925}}
1926 SI013.pngSI188.pngSI124.png 首消木伤害吸收 ‧ 越攻越强 ‧ 无法控制 {{ES1926}}
1927 SI140.pngSI137.pngSI161.pngSI124.png 龙脉重置 ‧ 剧毒20-80% ‧ 自残20% ‧ 无法控制 {{ES1927}}
1928 SI121.pngSI340.pngSI188.png 兽类技能重置 ‧ 暗弱化锁定20% ‧ 越战越强-金 {{ES1928}}
1929 SI165.pngSI103.png 2秒转珠 ‧ 5+Combo盾 {{ES1929}}
1930 SI165.pngSI104.png 2秒转珠 ‧ 6+Combo追击盾 {{ES1930}}
1931 SI165.pngSI105.pngSI031.png 2秒转珠 ‧ 7+Combo追击盾 ‧ 首消全水盾 {{ES1931}}
1932 SI165.pngSI106.pngSI031.png 2秒转珠 ‧ 8+Combo追击盾 ‧ 首消全水盾 {{ES1932}}
1933 SI224.pngSI241.png 六重轨迹隐藏 ‧ 光暗盾 {{ES1933}}
1934 SI224.pngSI241.png 轨迹隐藏 ‧ 光暗盾 {{ES1934}}
1935 SI224.pngSI241.png 轨迹隐藏 ‧ 光暗盾-限 {{ES1935}}
1936 SI224.pngSI245.pngSI212.png 轨迹隐藏 ‧ 强化光暗盾-限 ‧ 无限回复 {{ES1936}}
1937 SI250.pngSI047.pngSI350.png 累积9+相克符石盾 ‧ 攻后木纵横轮转 {{ES1937}}
1938 SI250.pngSI047.pngSI350.png 累积15+相克符石盾 ‧ 攻后木纵横轮转 ‧ 3倍猎魔 {{ES1938}}
1939 SI250.pngSI047.pngSI350.png 累积30+相克符石盾 ‧ 攻后木纵横轮转 ‧ 3倍猎兽魔 {{ES1939}}
1940 SI250.pngSI047.pngSI350.png 累积50+相克符石盾 ‧ 攻后木纵横轮转 ‧ 3倍猎兽魔 {{ES1940}}
1941 SI227.pngSI031.pngSI032.png 15+15+水火符石幻变盾 {{ES1941}}
1942 SI227.pngSI031.pngSI033.png 15+15+水木符石幻变盾 {{ES1942}}
1943 SI227.pngSI031.pngSI034.png 15+15+水光符石幻变盾 {{ES1943}}
1944 SI227.pngSI031.pngSI035.png 15+15+水暗符石幻变盾 {{ES1944}}
1945 SI227.pngSI032.pngSI033.png 15+15+火木符石幻变盾 {{ES1945}}
1946 SI227.pngSI032.pngSI034.png 15+15+火光符石幻变盾 {{ES1946}}
1947 SI227.pngSI032.pngSI035.png 15+15+火暗符石幻变盾 {{ES1947}}
1948 SI227.pngSI033.pngSI034.png 15+15+木光符石幻变盾 {{ES1948}}
1949 SI227.pngSI033.pngSI035.png 15+15+木暗符石幻变盾 {{ES1949}}
1950 SI227.pngSI034.pngSI035.png 15+15+光暗符石幻变盾 {{ES1950}}
1951 SI227.pngSI031.pngSI032.png 12+12+水火符石幻变盾 {{ES1951}}
1952 SI227.pngSI031.pngSI033.png 12+12+水木符石幻变盾 {{ES1952}}
1953 SI227.pngSI031.pngSI034.png 12+12+水光符石幻变盾 {{ES1953}}
1954 SI227.pngSI031.pngSI035.png 12+12+水暗符石幻变盾 {{ES1954}}
1955 SI227.pngSI032.pngSI033.png 12+12+火木符石幻变盾 {{ES1955}}
1956 SI227.pngSI032.pngSI034.png 12+12+火光符石幻变盾 {{ES1956}}
1957 SI227.pngSI032.pngSI035.png 12+12+火暗符石幻变盾 {{ES1957}}
1958 SI227.pngSI033.png