Pet1493.png
名称 震疫驱瘟 ‧ 瑞龙 属性
编号
1493 稀有 6★ 空间 15 种族 龙类 系列 公会任务
最大
Lv
99 经验
曲线
500万 满级
经验
5000000

基本属性

生命力 攻击力 回复力 总计 强化经验 金币值
Lv 1 2052 735 27 2814 Lv1 25000 500
Lv
最大
4134 1222 30 5386 每Lv +150 +100
主动技 名称 龙之煞势 Lv.1
初始CD
22 Lv. 15
最小CD
8
效果 龙类攻击力 1.5 倍,效果持续至没有消除 5 粒木符石或 5 粒暗符石
队长技 名称 真龙之脉
效果 I. 龙类攻击力 2.5 倍
II. 每个龙类成员增加 200 点回复力
来源 友情
封印
魔法石
封印
其他
关卡 辟邪驱瘟 - 公会任务奖励
屈原的划艇之行 - 乱入
点牙成金 - 公会任务奖励
问号2.png 卡牌资讯

【公会任务】

公会任务 系列召唤兽 Pencil.png

479i.png 501i.png 519i.png 618i.png 705i.png 740i.png 743i.png 828i.png 877i.png 977i.png 978i.png 1018i.png 1019i.png 1072i.png 1080i.png 1131i.png 1161i.png 1186i.png 1215i.png 1306i.png 1307i.png 1308i.png 1438i.png 1466i.png 1493i.png 1521i.png 1558i.png 1587i.png 1623i.png 1658i.png 1695i.png 1717i.png 1778i.png 1872i.png 1894i.png 1944i.png 2033i.png 2034i.png 2091i.png 2147i.png 2148i.png 2169i.png 2171i.png 2204i.png 2279i.png 2335i.png 2397i.png 2436i.png 2476i.png 9017i.png 9018i.png

社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA协议下提供。