Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
霧刃之劍
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
9013i.png9014i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
迷霧的童年 木屬性i.png暗屬性i.png 20 2
迷霧的利刃 火屬性i.png光屬性i.png 20 2
襲擊以諾塔 水屬性i.png光屬性i.png 20 2
迷霧溢洪 水屬性i.png光屬性i.png 20 2

迷霧的童年

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

284i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
260i.pngRace進化素材.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI035.png 5+暗符石盾
9006i.pngRace魔族.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI035.png 6+暗符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


迷霧的利刃

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

9013i.pngCD: 19Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
489i.pngRace魔族.png
403
CD:2
48370 30
SI163.png 全體共生
489i.pngRace魔族.png
403
CD:2
48370 30
SI163.png 全體共生
489i.pngRace魔族.png
403
CD:2
48370 30
SI163.png 全體共生
462i.pngRace獸類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI035.png 9+暗符石盾
464i.pngRace獸類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI031.png 6+水符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


襲擊以諾塔

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

490i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
486i.pngRace魔族.png
100
CD:3(3)
40810 20
SI126.png 扣血30%
406i.pngRace獸類.png
1420
CD:2(4)
68730 60
SI257.png 全體無效
489i.pngRace魔族.png
100
CD:3(2)
58520 20
SI126.png 扣血30%
363i.pngRace神族.png
50
CD:1(1)
35160 390
SI188.png 狂暴

行動裝置暫時無法觀看故事


迷霧溢洪

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

9014i.pngCD: 19Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
486i.pngRace魔族.png
1250
CD:2(2)
43300 30
464i.pngRace獸類.png
1896
CD:3(3)
264870 130
SI164.png 召喚小怪
489i.pngRace魔族.png
1288
CD:2(2)
58700 30
709i.pngRace獸類.png
2120
CD:1(1)
623610 220
SI165.png 2秒轉珠

※霧刃之劍 STAGE CLEARED 會獲得1粒SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事


昇華系列關卡