FANDOM


Attention 魔宅異境系列關卡已於2015年5月14日起永久關閉。

高貴的邪惡
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
攔截先鋒部隊 初級 火屬性i木屬性i光屬性i暗屬性i 8 5 380 48
阻擋皇后入侵 中級 火屬性i木屬性i光屬性i暗屬性i 12 6 780 65
保護神聖果樹 高級 火屬性i木屬性i光屬性i暗屬性i 15 8 1500 100
奪回純美果實 五屬 10碎 20
魔宅異境 系列關卡
8006i 8014i 8012i 8010i 8002i 8004i 8008i

開放時間記錄

開始 結束 備註
2014年05月23日(五)2015年05月13日(三)

攔截先鋒部隊 初級

體力消耗 8 回合 5 經驗值 380 (48 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
8025iRace進化素材
1923 3 16 10
8033iRace妖精類
338 1 3246 62
8035iRace妖精類
646 3 6246 26
8037iRace妖精類
511 2 4542 78
8039iRace妖精類
230 1 5572 57
8043iRace妖精類
547 2 7558 43
5
8038iRace妖精類
1386 3 24380 180

阻擋皇后入侵 中級

體力消耗 12 回合 6 經驗值 780 (65 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
8025iRace進化素材
1923 3 16 10
8033iRace妖精類
923 1 23131 62
8035iRace妖精類
1816 3 31009 26
8037iRace妖精類
1421 2 26767 78
8039iRace妖精類
620 1 29682 57
8043iRace妖精類
1522 2 32423 43
6
8037iRace妖精類×2
1816 3 31009 26
8038iRace妖精類
4995 3 72460 180

保護神聖果樹 高級

體力消耗 15 回合 8 經驗值 1500 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
8025iRace進化素材
1923 3(3) 16 10
8033iRace妖精類
1373 1 34581 62
8035iRace妖精類
2716 3 46359 26
8037iRace妖精類
2121 2 40017 78
8039iRace妖精類
920 1 44382 57
8043iRace妖精類
2272 2 48473 43
7
8038iRace妖精類
7598 4(4) 202562 104
8038iRace妖精類
7598 4(4) 202562 104
8013iRace魔族
3030 2(2) 335920 170
SI135 中毒30%

※STAGE CLEARED會獲得1粒SingleDiamond

奪回純美果實 Extra

Item36 10 回合 20 經驗值 0
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
8033iRace妖精類
1373 1 34581 62
8035iRace妖精類
2716 3 46359 26
8037iRace妖精類
2121 2 40017 78
8039iRace妖精類
920 1 44382 57
8043iRace妖精類
2272 2 48473 43
4
8040iRace妖精類
2426 1(1) 215840 80
8032iRace妖精類
7028 3(3) 228690 30
4-6
8034iRace妖精類
2466 1 42188 248
8036iRace妖精類
5699 3 56281 104
SI135 中毒15%
8038iRace妖精類
4352 2 52896 312
SI102 4+Combo盾
8040iRace妖精類
2101 1 54727 228
SI167 連擊
8044iRace妖精類
4444 2 65616 192
8044iRace妖精類
4036 1(1) 483610 160
SI047 心轉自身
8 迪士尼卡
8040iRace妖精類×2
2101 1(1) 54727 228
9-10
8034iRace妖精類
4086 1 69848 248
8036iRace妖精類
9479 3 93181 104
SI135 中毒20%
8038iRace妖精類
7232 2 87576 312
SI103 5+Combo盾
8040iRace妖精類
3481 1 90607 228
SI167 連擊
8044iRace妖精類
7384 2 108636 192
8030iRace進化素材
8358 2(2) 623480 180
SI124 無法控制
8026iRace進化素材
5345 1(1) 20 210
SI257 20%盾
12 迪士尼卡
8040iRace妖精類×2
2101 1(1) 54727 228
8020iRace人類
10422 2(2) 896480 240
SI181 拼圖盾
8037iRace妖精類×4
6121 1(1) 5235 3
SI168 自爆10000 ‧ 弱
8013iRace魔族
2338 1(1) 1296430 170
SI135 中毒40%
16-17
8034iRace妖精類
4086 1 69848 248
8036iRace妖精類
9479 3 93181 104
SI135 中毒20%
8038iRace妖精類
7232 2 87576 312
SI103 5+Combo盾
8040iRace妖精類
3481 1 90607 228
SI167 連擊
8044iRace妖精類
7384 2 108636 192
8016iRace神族
100 6(6) 6066666 666
SI132 扣血100%
8001iRace妖精類
7678 2(3) 1356870 330
SI007 火屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
8009iRace妖精類
7863 2(2) 1286780 80
SI010 暗屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
8014iRace魔族
4288 1(1) 2896430 540
SI135 中毒50%

※首次完成EXTRA獎勵︰423i 1隻※

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。