Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
魔君的奴隸
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1103i.png1104i.png1352i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
蒼蠅窩 五屬.png 20 4
冷巷暖流 五屬.png 20 3
離開煩囂 五屬.png 20 4
探子密報 木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3

蒼蠅窩

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1103i.pngCD: 16Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
969i.pngRace人類.png
602
CD:3(3)
121480 290
967i.pngRace人類.png
387
CD:2(2)
126370 210
2
300i.pngRace妖精類.png
215
CD:1(1)
67330 10
307i.pngRace妖精類.png
2862
CD:6(6)
100 10
SI034.png單次5+光符石盾
300i.pngRace妖精類.png
215
CD:1(1)
67330 10
304i.pngRace妖精類.png
2862
CD:6(6)
100 10
SI035.png單次5+暗符石盾
304i.pngRace妖精類.png
2862
CD:6(6)
100 10
SI035.png單次5+暗符石盾
301i.pngRace妖精類.png
2862
CD:6(6)
100 10
SI032.png單次5+火符石盾
301i.pngRace妖精類.png
2862
CD:6(6)
100 10
SI032.png單次5+火符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事

冷巷暖流

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

1107i.pngCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
969i.pngRace人類.png
947
CD:3(3)
73410 290
SI012.png攻後火縱橫輪轉
967i.pngRace人類.png
611
CD:2(2)
75230 210
SI011.png攻後水橫縱輪轉
490i.pngRace魔族.png
384
CD:1(1)
61350 20
SI163.png雙體共生
489i.pngRace魔族.png
652
CD:2(2)
62290 30
SI163.png雙體共生
583i.pngRace龍類.png
1928
CD:3(3)
128680 540
SI032.png首消全火盾

行動裝置暫時無法觀看故事


離開煩囂

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1107i.pngCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
486i.pngRace魔族.png
2789
CD:6(6)
100 10
SI033.png單次6+木符石盾
487i.pngRace魔族.png
2789
CD:6(6)
100 10
SI031.png單次6+水符石盾
584i.pngRace神族.png
703
CD:1(1)
107640 430
SI103.png5+Combo追擊盾
465i.pngRace獸類.png
594
CD:1(1)
83220 320
ICON119.png越戰越強-銅
524i.pngRace妖精類.png
1432
CD:3(3)
82360 370
SI229.png燃燒10%
548i.pngRace獸類.png
2187
CD:4(4)
38380 660
SI181.png初級拼圖盾
547i.pngRace獸類.png
1549
CD:2(1)
89540 310
SI224.png15%隱藏符石5顆

行動裝置暫時無法觀看故事


探子密報

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友: