FANDOM


魔獸的傳說
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
呼喚深睡的主人 水屬性i火屬性i 30 3 0 0
冥府守衛的執著 火屬性i暗屬性i 30 3 0 0
完滿的悲劇 水屬性i木屬性i光屬性i 30 3 0 0
獸王未圓的心願 光屬性i 30 3 0 0
魔羊渴求的知識 暗屬性i 30 3 0 0

※本關卡為潛能解放關卡,潛能解放時進入卡片對應的子關卡

呼喚深睡的主人

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
178i EvoArrow 851i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
553iRace魔族
520 3 24128 30 SI168 自爆2000
2
552iRace妖精類
(107)
166
1(2) 20421 118 SI219 突擊 ‧ 攻後冰封
3
178iRace獸類
10 1 13577 10 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血30%

冥府守衛的執著

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
181i EvoArrow 852i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
580iRace神族
580 2(2) 10458 5 SI095 首消5Combo盾
2
193iRace神族
714 2(2) 28865 10 SI254 強化盾
3
181iRace獸類
2619 5(5) 38600 10 SI221 風化3000 ‧ 轉

完滿的悲劇

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
184i EvoArrow 853i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
146iRace獸類
830 2(3) 17825 147 SI103 5+Combo盾
152iRace人類
518 2 16300 153 SI103 5+Combo盾
2
103iRace妖精類
10 2 3550 103 SI125 技能回復
3
184iRace獸類
1638 1 10758 1 SI257 25%盾

獸王未圓的心願

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
187i EvoArrow 854i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
584iRace神族
253 2 11725 30 SI168 自爆2000
2
198iRace神族
197 2(1) 12354 15 SI181 拼圖盾
3
187iRace獸類
10 1 13577 10 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血30%

魔羊渴求的知識

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
190i EvoArrow 855i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
040iRace獸類
412 1(1) 21697 40 SI230 五消不掉強化
2
209iRace神族
1360 3(3) 28608 128 SI254 強化盾 ‧ 扣血30%
3
190iRace獸類
946 2(1) 17544 10 SI035 15+暗符石盾
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。