FANDOM


第19行: 第19行:
 
|skill = 爆炎鍊成陣
 
|skill = 爆炎鍊成陣
 
|lskill = 焰之鍊金術
 
|lskill = 焰之鍊金術
  +
  +
|merge = 2341
  +
|mergeto = 2345
  +
|mergedesc = 「羅伊 ‧ 馬斯坦古」和<br>「莉莎 ‧ 霍克愛」<br> 相連時可以合體:<br>I. 引爆所有符石<br>⇒ 掉落水以外符石<br>1 回合內<br>II. 其他符石兼具火符石效果
   
 
|refine1 = 召喚獸攻擊力 + 120<br>召喚獸生命力 + 160<br>召喚獸回復力 + 40
 
|refine1 = 召喚獸攻擊力 + 120<br>召喚獸生命力 + 160<br>召喚獸回復力 + 40

2020年3月9日 (一) 20:49的版本

2337i

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。