FANDOM


世界叙事曲 初级

体力消耗 10 回合 5 经验值 500 (50 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
062iRace妖精类
195 3 999 14
064iRace妖精类
196 3 998 15
072iRace妖精类
313 2 2628 3
074iRace妖精类
313 2 2626 3
082iRace龙类
977 4 2848 2
084iRace龙类
1012 4 2811 2
112iRace兽类
587 2 2256 19
114iRace兽类
622 2 2220 19
5
401iRace神族
100 3 52540 50 Template:固定扣血40%
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。