No 技能
1 SI254.png 強化盾
2 SI217.png 溢補盾
3 SI048.png 轉屬 ‧ 剋屬盾
4 SI164.png 召喚小怪
5 SI163.png 雙體共生
6 {{}}
7 SI049.png 光暗轉換 ‧ 吸收
8 {{}}
9 {{}}
10 {{}}
11 {{}}
12 SI167.png 連擊
13 SI135.png 中毒7.5%
14 SI135.png 中毒15%
15 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀
16 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
17 SI260.png 反彈15%
18 SI260.png 反彈25%
19 SI254.png 相剋強化盾 ‧ 破盾轉屬
20 SI049.png 三屬轉換 ‧ 吸收
21 SI110.png 隨機Combo追擊盾
22 SI110.png 隨機Combo追擊盾 ‧ 強
23 SI110.png 隨機Combo追擊盾 ‧ 轉
24 SI110.png 隨機Combo追擊盾 ‧ 強 ‧ 轉
25 SI075.png 人類剋制 ‧ 防
26 SI077.png 龍類剋制 ‧ 防
27 SI073.png 神族剋制 ‧ 防
28 SI078.png 妖精剋制 ‧ 防
29 SI076.png 獸類剋制 ‧ 防
30 SI069.png 人類剋制 ‧ 攻
31 SI071.png 龍類剋制 ‧ 攻
32 SI067.png 神族剋制 ‧ 攻
33 SI072.png 妖精剋制 ‧ 攻
34 SI070.png 獸類剋制 ‧ 攻
35 SI129.png 扣血70%
36 SI127.png 扣血40%
37 SI128.png 扣血50%
38 SI165.png 2秒轉珠
39 SI165.pngSI164.png 召喚小怪 ‧ 2秒轉珠
40 SI135.png 中毒20%
41 SI135.png 中毒30%
42 SI135.png 中毒40%
43 SI135.png 中毒50%
44 SI260.png 反彈35%
45 SI122.png 技能封鎖
46 SI122.png 3~6回技能封鎖
47 SI122.png 2~4回技能封鎖
48 SI212.png 無限回復
49 SI226.png 黑白符石
50 SI124.png 無法控制
51 SI251.png 無視減傷
52 SI250.png 攻前盾
53 SI091.png 1Combo盾
54 SI092.png 2Combo盾
55 SI093.png 3Combo盾
56 SI094.png 4Combo盾
57 SI095.png 5Combo盾
58 SI096.png 6Combo盾
59 SI160.png 先攻
60 SI167.png 三連擊
61 SI121.png 二員技能重置
62 SI121.png 三員技能重置
63 SI121.png 四員技能重置
64 SI121.png 五員技能重置
65 SI121.png 技能重置
66 SI181.png 初級拼圖盾
67 SI181.png 高級拼圖盾
68 SI181.png 初級拼圖盾 ‧ 限
69 SI256.png 50%血上盾 ‧ 主動外
70 SI254.png 同屬強化盾
71 SI250.png 相剋外防禦50%
72 SI126.png 扣血30%
73 SI130.png 扣血80%
74 SI131.png 扣血90%
75 SI242.png 三屬盾
76 SI241.png 光暗盾
77 SI244.png 五屬盾
78 SI168.png 強制自爆5000
79 SI168.png 強制自爆10000
80 SI168.png 強制自爆20000
81 SI214.png 回復4000
82 SI214.png 回復5000
83 SI214.png 回復6000
84 SI214.png 逢二回復2000
85 SI214.png 逢二回復3000
86 SI214.png 逢二回復4000
87 SI125.png 技能回復
88 SI125.png 逢三技能回復
89 SI125.png 逢四技能回復
90 SI046.png 隨機轉化
91 SI046.png 逢二隨機轉化
92 SI046.png 逢三隨機轉化
93 SI261.png 不倒意志20%
94 SI261.png 不倒意志30%
95 SI261.png 不倒意志40%
96 SI160.png 隊長技封鎖
97 SI224.png 問號符石
98 SI224.png 問號符石
99 SI224.png 問號符石
100 SI047.png 水轉自身
101 SI047.png 火轉自身
102 SI047.png 木轉自身
103 SI047.png 光轉自身
104 SI047.png 暗轉自身
105 SI047.png 心轉自身
106 SI047.png 水轉相剋
107 SI047.png 火轉相剋
108 SI047.png 木轉相剋
109 SI047.png 光轉相剋
110 SI047.png 暗轉相剋
111 SI047.png 心轉相剋
112 SI216.png 復活變強
113 SI161.png 命懸一線
114 SI101.png 3+Combo盾
115 SI102.png 4+Combo盾
116 SI103.png 5+Combo盾
117 SI104.png 6+Combo盾
118 SI224.png 問號符石3 ‧ 5%
119 SI224.png 問號符石3 ‧ 10%
120 SI224.png 問號符石3 ‧ 15%
121 SI224.png 問號符石5 ‧ 5%
122 SI224.png 問號符石5 ‧ 10%
123 SI224.png 問號符石5 ‧ 15%
124 SI168.png 自爆5000
125 SI168.png 自爆10000
126 SI168.png 自爆20000
127 Template:不倒意志20% ‧ 1血5倍回復
128 SI230.png 強化防禦盾
129 SI231.png 強化防禦75%
130 SI261.png 不倒意志20% ‧ 10倍回復
131 SI257.png 單體無效
132 SI257.png 全體無效
133 SI074.png 魔族剋制 ‧ 防
134 SI068.png 魔族剋制 ‧ 攻
135 SI001.png 水外防禦75%
136 SI002.png 火外防禦75%
137 SI003.png 木外防禦75%
138 SI004.png 光外防禦75%
139 SI005.png 暗外防禦75%
140 SI063.png 人外防禦75%
141 SI064.png 獸外防禦75%
142 SI065.png 龍外防禦75%
143 SI061.png 神外防禦75%
144 SI062.png 魔外防禦75%
145 SI066.png 妖外防禦75%
146 SI252.png 血防同步 ‧ 低
147 SI257.png 20%盾
148 SI257.png 10%盾
149 SI257.png 25%盾
150 SI257.png 50%盾
151 SI168.png 自爆2000
152 SI168.png 自爆5000 ‧ 隊長減傷
153 SI168.png 自爆10000 ‧ 隊長減傷
154 SI168.png 自爆20000 ‧ 隊長減傷
155 SI168.png 自爆5000 ‧ 主動減傷
156 SI168.png 自爆10000 ‧ 主動減傷
157 SI168.png 自爆20000 ‧ 主動減傷
158 SI168.png 自爆5000 ‧ 弱
159 SI168.png 自爆10000 ‧ 弱
160 SI168.png 自爆20000 ‧ 弱
161 SI126.png 扣血30% ‧ 隊長減傷
162 SI128.png 扣血50% ‧ 隊長減傷
163 SI129.png 扣血70% ‧ 隊長減傷
164 SI131.png 扣血90% ‧ 隊長減傷
165 SI126.png 扣血30% ‧ 主動減傷
166 SI128.png 扣血50% ‧ 主動減傷
167 SI129.png 扣血70% ‧ 主動減傷
168 SI131.png 扣血90% ‧ 主動減傷
169 SI126.png 扣血30% ‧ 弱
170 SI128.png 扣血50% ‧ 弱
171 SI129.png 扣血70% ‧ 弱
172 SI131.png 扣血90% ‧ 弱
173 SI097.png 3-Combo盾
174 SI098.png 4-Combo盾
175 SI099.png 5-Combo盾
176 SI100.png 6-Combo盾
177 SI188.png 越戰越強 ‧ 鐵
178 ICON119.png 越戰越強 ‧ 銅
179 SI168.png 自爆2000 ‧ 隊長減傷
180 SI168.png 自爆2000 ‧ 主動減傷
181 SI168.png 自爆2000 ‧ 弱
182 SI048.png 轉屬 ‧ 剋屬禁消 ‧ 光暗防禦50%
183 SI276.png 順序攻擊
184 SI276.png 順序攻擊
185 SI221.png 風化 ‧ 先
186 SI221.png 風化 ‧ 後
187 SI221.png 風化3000 ‧ 轉
188 SI221.png 風化3000 ‧ 後
189 SI221.png 風化3000 ‧ 先
190 SI216.png 反擊300
191 SI216.png 反擊500
192 SI216.png 反擊1000
193 SI216.png 反擊2000
194 SI216.png 反擊3000
195 SI216.png 反擊4000
196 SI216.png 反擊5000
197 SI242.png 隨機三屬盾 ‧ 轉
198 SI243.png 隨機四屬盾 ‧ 轉
199 SI242.png 水強火木盾
200 SI242.png 火強水木盾
201 SI242.png 木強水火盾
202 SI241.png 光強暗珠盾
203 SI241.png 暗強光珠盾
204 SI221.png 風化 ‧ 轉
205 SI216.png 垂死反擊300
206 SI216.png 垂死反擊500
207 SI216.png 垂死反擊1000
208 SI216.png 垂死反擊2000
209 SI216.png 垂死反擊3000
210 SI216.png 垂死反擊4000
211 SI216.png 垂死反擊5000
212 SI031.png 5+水符石盾
213 SI031.png 10+水符石盾
214 SI031.png 15+水符石盾
215 SI032.png 5+火符石盾
216 SI032.png 10+火符石盾
217 SI032.png 15+火符石盾
218 SI033.png 5+木符石盾
219 SI033.png 10+木符石盾
220 SI033.png 15+木符石盾
221 SI034.png 5+光符石盾
222 SI034.png 10+光符石盾
223 SI034.png 15+光符石盾
224 SI035.png 5+暗符石盾
225 SI035.png 10+暗符石盾
226 SI035.png 15+暗符石盾
227 SI242.png 隨機三屬盾 ‧ 先
228 SI243.png 隨機四屬盾 ‧ 先
229 SI221.pngSI217.png 雙重風化20% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
230 SI222.pngSI125.png 技能回復 ‧ 風化%盾
231 SI221.pngSI217.png 雙重風化20% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
232 SI221.pngSI217.png 雙重風化20% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
233 SI221.pngSI217.png 雙重風化20% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
234 SI221.pngSI217.png 雙重風化30% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
235 SI221.pngSI217.png 雙重風化30% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
236 SI221.pngSI217.png 雙重風化30% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
237 SI244.png 光強水火盾
238 SI244.png 光強水木盾
239 SI244.png 光強火木盾
240 SI244.png 暗強水火盾
241 SI244.png 暗強水木盾
242 SI244.png 暗強火木盾
243 SI221.pngSI217.png 雙重風化30% ‧ 越強 ‧ 溢補盾
244 SI047.png 水轉心
245 SI047.png 火轉心
246 SI047.png 木轉心
247 SI047.png 光轉心
248 SI047.png 暗轉心
249 SI250.png 5擊盾
250 SI250.png 15擊盾
251 SI250.png 20擊盾
252 Template:問號珠 ‧ 結
253 SI163.png 全體共生
254 SI212.png 全體無限回復
255 SI036.png 5+心符石盾
256 SI036.png 10+心符石盾
257 SI036.png 15+心符石盾
258 SI031.png 6+水符石盾
259 SI031.png 9+水符石盾
260 SI031.png 12+水符石盾
261 SI032.png 6+火符石盾
262 SI032.png 9+火符石盾
263 SI032.png 12+火符石盾
264 SI033.png 6+木符石盾
265 SI033.png 9+木符石盾
266 SI033.png 12+木符石盾
267 SI034.png 6+光符石盾
268 SI034.png 9+光符石盾
269 SI034.png 12+光符石盾
270 SI035.png 6+暗符石盾
271 SI035.png 9+暗符石盾
272 SI035.png 12+暗符石盾
273 SI036.png 6+心符石盾
274 SI036.png 9+心符石盾
275 SI036.png 12+心符石盾
276 SI188.png 越轉越強
277 SI256.png 首回回復 ‧ 缺血盾
278 SI105.png 7+Combo盾
279 SI105.png 7+Combo追擊盾
280 SI106.png 8+Combo盾
281 SI106.png 8+Combo追擊盾
282 SI188.png 越攻越強
283 SI188.png 越戰越強 ‧ 白金
284 SI212.pngSI188.png 無限回復 ‧ 越攻越強
285 Template:問號珠 ‧ 轉
286 SI227.png 迷惑符石
287 SI212.pngSI158.png 攻擊變1 ‧ 無限回復
288 SI257.png 主動盾
289 SI257.pngSI216.pngSI056.png 消光敵回30% ‧ 消暗扣血30% ‧ 復活 ‧ 主動盾
290 SI250.png 隱身
291 SI163.png 能力繼承
292 SI122.png 神族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
293 SI166.png 10秒轉珠
294 SI166.png 20秒轉珠
295 SI166.png 30秒轉珠
296 SI227.png 迷惑符石 ‧ 心外
297 SI227.png 迷惑符石 ‧ 敵外
298 SI221.pngSI250.png 隱身 ‧ 雙重風化3000
299 SI091.png 首消1Combo盾
300 SI092.png 首消2Combo盾
301 SI093.png 首消3Combo盾
302 SI094.png 首消4Combo盾
303 SI095.png 首消5Combo盾
304 SI096.png 首消6Combo盾
305 SI109.png 20+Combo盾
306 SI105.pngSI166.png 轉珠+3秒 ‧ 首消7+Combo盾
307 SI106.pngSI166.png 轉珠+3秒 ‧ 首消8+Combo盾
308 SI107.pngSI166.png 轉珠+3秒 ‧ 首消9+Combo盾
309 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
310 SI181.png 中級拼圖盾
311 SI181.png 中級拼圖盾 ‧ 限
312 SI245.png 強化光暗盾
313 SI245.png 隨機強化雙屬盾 ‧ 先
314 SI245.png 隨機強化雙屬盾 ‧ 轉
315 SI246.png 強化三屬盾
316 SI246.png 隨機強化三屬盾 ‧ 先
317 SI246.png 隨機強化三屬盾 ‧ 轉
318 SI247.png 隨機強化四屬盾 ‧ 先
319 SI247.png 隨機強化四屬盾 ‧ 轉
320 SI248.png 強化五屬盾
321 SI161.png 自殘50%
322 SI161.png 自殘25%
323 SI161.png 自殘20%
324 SI161.png 自殘10%
325 SI161.png 自殘5%
326 SI122.pngSI161.png 命懸一線 ‧ 技能封鎖
327 SI244.png 五屬盾1000
328 SI244.png 五屬盾2000
329 SI244.png 五屬盾3000
330 SI244.png 五屬盾4000
331 SI244.png 五屬盾5000
332 SI243.png 隨機四屬盾1000
333 SI243.png 隨機四屬盾2000
334 SI243.png 隨機四屬盾3000
335 SI243.png 隨機四屬盾4000
336 SI243.png 隨機四屬盾5000
337 SI242.png 隨機三屬盾 ‧ 敵回10%
338 SI242.png 隨機三屬盾 ‧ 敵回20%
339 SI243.png 隨機四屬盾 ‧ 敵回20%
340 SI243.png 隨機四屬盾 ‧ 敵回30%
341 ICON087.png 強化盾 ‧ 反擊100%
342 SI254.png 強化盾 ‧ 連續反擊50%
343 SI254.png 強化盾 ‧ 連續反擊25%
344 SI254.png 強化盾 ‧ 扣血50%
345 SI254.png 強化盾 ‧ 扣血40%
346 SI254.png 強化盾 ‧ 扣血30%
347 SI254.png 強化盾 ‧ 扣血20%
348 SI254.png 強化盾 ‧ 敵回10%
349 SI254.png 強化盾 ‧ 敵回5%
350 SI181.png 強化初級拼圖盾
351 SI181.png 強化中級拼圖盾
352 SI181.png 強化初級拼圖盾 ‧ 限
353 SI122.png 人類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
354 SI122.png 獸類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
355 SI122.png 魔族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
356 SI122.png 龍類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
357 SI122.png 妖精剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
358 SI006.png 水屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
359 SI007.png 火屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
360 SI008.png 木屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
361 SI009.png 光屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
362 SI010.png 暗屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
363 SI168.png 自爆 ‧ 命懸一線
364 SI168.png 強制自爆 ‧ 命懸一線
365 SI132.png 扣血100%
366 Template:消除扣血 ‧ 火
367 Template:消除敵回 ‧ 水
368 Template:消除減時 ‧ 木
369 SI123.png 附加消除
370 SI220.png 凍結圍城 ‧ 未消停止冷卻技能
371 SI277.png 雙重弱化 ‧ 未消禁攻
372 SI229.png 雙重燃燒 ‧ 未消扣血10%
373 SI273.png 雙重活化 ‧ 未消敵回10%
374 SI220.pngSI122.png 鎖技2回 ‧ 凍結圍城 ‧ 未消停止冷卻技能 ‧ 攻後未消技能回復
375 SI220.png 四重凍結 ‧ 未消延伸 ‧ 停止冷卻技能
376 SI223.png 封鎖 ‧ 消除鎖技2回
377 SI227.png 指定 ‧ 未消轉化圍城
378 SI230.png 五消不掉強化
379 SI168.png 自爆 ‧ 命懸一線
380 SI168.png 強制自爆 ‧ 命懸一線
381 SI228.png 軌跡腐蝕
382 SI229.png 軌跡燃燒100
383 SI229.png 軌跡燃燒200
384 SI229.png 軌跡燃燒500
385 SI229.png 軌跡燃燒800
386 SI229.png 軌跡燃燒1000
387 SI031.png 25+水符石盾
388 SI032.png 25+火符石盾
389 SI033.png 25+木符石盾
390 SI034.png 25+光符石盾
391 SI035.png 25+暗符石盾
392 SI031.png 30+水符石盾
393 SI032.png 30+火符石盾
394 SI033.png 30+木符石盾
395 SI034.png 30+光符石盾
396 SI035.png 30+暗符石盾
397 SI011.png 隨機轉水
398 SI012.png 隨機轉火
399 SI013.png 隨機轉木
400 SI014.png 隨機轉光
401 SI015.png 隨機轉暗
402 SI220.png 凍結圍城 ‧ 未消停止冷卻技能
403 SI220.png 凍結圍城 ‧ 未消延伸 ‧ 停止冷卻技能
404 SI277.png 弱化 ‧ 未消禁攻
405 SI277.png 雙重弱化 ‧ 未消禁攻
406 SI277.png 三重弱化 ‧ 未消禁攻
407 SI227.png 指定 ‧ 未消轉化圍城
408 SI227.png 雙重指定 ‧ 未消轉化圍城
409 SI227.png 三重指定 ‧ 未消轉化圍城
410 SI241.png 雙屬攻擊盾
411 SI242.png 三屬攻擊盾
412 SI243.png 四屬攻擊盾
413 SI244.png 五屬攻擊盾
414 SI218.png 心鎖定 ‧ 消除敵回10%
415 SI218.png 心鎖定 ‧ 消除敵回20%
416 SI218.png 心鎖定 ‧ 消除敵回30%
417 SI107.png 9+Combo盾
418 SI108.png 10+Combo盾
419 SI218.png 心鎖定 ‧ 消除敵回2%
420 SI218.png 心鎖定 ‧ 消除敵回5%
421 SI188.png Combo越低越強 ‧ 銅
422 SI188.png Combo越低越強 ‧ 銀
423 SI188.png Combo越低越強 ‧ 金
424 SI135.png 中毒60%
425 SI135.png 中毒70%
426 SI135.png 中毒80%
427 SI135.png 中毒90%
428 SI156.png 回復變0
429 SI189.png 消珠增攻 ‧ 敵外
430 SI189.png 消珠增攻 ‧ 水外
431 SI189.png 消珠增攻 ‧ 火外
432 SI189.png 消珠增攻 ‧ 木外
433 SI189.png 消珠增攻 ‧ 光外
434 SI189.png 消珠增攻 ‧ 暗外
435 SI189.png 換珠增攻 ‧ 心外
436 Template:首回敵回100% ‧ 攻後轉心鎖定 ‧ 消除敵回2%
437 SI220.pngSI122.png 鎖技2回 ‧ 凍結圍城 ‧ 未消停止冷卻技能 ‧ 攻後未消技能回復
438 SI110.png 首消隨機Combo追擊盾 ‧ 轉
439 SI157.png 人外剋制 ‧ 攻
440 SI157.png 龍外剋制 ‧ 攻
441 SI157.png 神外剋制 ‧ 攻
442 SI157.png 妖外剋制 ‧ 攻
443 SI157.png 獸外剋制 ‧ 攻
444 SI157.png 魔外剋制 ‧ 攻
445 SI256.png 人外生命提升
446 SI256.png 龍外生命提升
447 SI256.png 神外生命提升
448 SI256.png 妖外生命提升
449 SI256.png 獸外生命提升
450 SI256.png 魔外生命提升
451 Template:種族越多越強 ‧ 銅
452 Template:種族越多越強 ‧ 銀
453 Template:種族越多越強 ‧ 金
454 SI157.png 水外剋制 ‧ 攻
455 SI157.png 火外剋制 ‧ 攻
456 SI157.png 木外剋制 ‧ 攻
457 SI157.png 光外剋制 ‧ 攻
458 SI157.png 暗外剋制 ‧ 攻
459 SI256.png 水外生命提升
460 SI256.png 火外生命提升
461 SI256.png 木外生命提升
462 SI256.png 光外生命提升
463 SI256.png 暗外生命提升
464 Template:屬性越多越強 ‧ 銅
465 Template:屬性越多越強 ‧ 銀
466 Template:屬性越多越強 ‧ 金
467 Template:縱向燃燒 ‧ 1
468 Template:縱向燃燒 ‧ 2
469 Template:縱向燃燒 ‧ 3
470 Template:縱向燃燒 ‧ 4
471 Template:縱向燃燒 ‧ 5
472 Template:縱向燃燒 ‧ 6
473 Template:隨機縱向燃燒
474 SI158.png 人類剋制 ‧ 弱
475 SI158.png 龍類剋制 ‧ 弱
476 SI158.png 神族剋制 ‧ 弱
477 SI158.png 妖精剋制 ‧ 弱
478 SI158.png 獸類剋制 ‧ 弱
479 SI158.png 魔族剋制 ‧ 弱
480 SI158.png 水屬剋制 ‧ 弱
481 SI158.png 火屬剋制 ‧ 弱
482 SI158.png 木屬剋制 ‧ 弱
483 SI158.png 光屬剋制 ‧ 弱
484 SI158.png 暗屬剋制 ‧ 弱
485 SI158.png 屬性剋制 ‧ 弱
486 SI225.png 射擊 ‧ 左
487 SI225.png 射擊 ‧ 右
488 SI225.png 射擊 ‧ 上
489 SI225.png 射擊 ‧ 下
490 SI219.png 雙重凍結
491 SI219.png 凍結圍城
492 Template:召喚小怪 ‧ 自爆10000
493 SI219.png 三重凍結
494 SI219.png 四重凍結
495 SI250.png 隱身 ‧ 隱攻扣血99%
496 SI156.pngSI250.png 隱身 ‧ 隱攻回復變0 ‧ 3回
497 SI122.pngSI250.png 隱身 ‧ 隱攻封鎖 ‧ 4回
498 Template:隨機縱向燃燒
499 SI225.png 縱橫射擊
500 SI218.png 心鎖定 ‧ 未消敵回10%
501 SI218.png 心鎖定 ‧ 未消敵回20%
502 SI218.png 心鎖定 ‧ 未消敵回50%
503 SI218.png 心鎖定 ‧ 未消敵回100%
504 Template:心鎖定 ‧ 未消攻時等傷回復
505 Template:禁錮吸收 ‧ 4Combo解鎖
506 Template:禁錮吸收 ‧ 6Combo解鎖
507 Template:禁錮吸收 ‧ 4Combo解鎖
508 Template:禁錮吸收 ‧ 6Combo解鎖
509 SI188.png 狂暴
510 SI256.png 消心扣敵2% ‧ 扣血30%
511 SI256.png 消心扣敵1% ‧ 扣血50%
512 SI256.png 消心扣敵0.5% ‧ 扣血70%
513 腐蝕
514 SI228.png 雙重腐蝕
515 Template:燃燒
516 Template:雙重燃燒
517 Template:燃燒 ‧ 延伸
518 Template:燃燒 ‧ 雙重延伸
519 SI047.png 自身轉水
520 SI047.png 自身轉火
521 SI047.png 自身轉木
522 SI047.png 自身轉光
523 SI047.png 自身轉暗
524 Template:成員越多越強
525 Template:成員越多越強 ‧ %扣血
526 SI125.png 人類技能回復
527 SI125.png 獸類技能回復
528 SI125.png 神族技能回復
529 SI125.png 龍類技能回復
530 SI125.png 妖精技能回復
531 SI125.png 魔族技能回復
532 SI125.png 合體技能回復
533 SI121.png 人類技能重置
534 SI121.png 獸類技能重置
535 SI121.png 神族技能重置
536 SI121.png 龍類技能重置
537 SI121.png 妖精技能重置
538 SI121.png 魔族技能重置
539 SI121.png 人外技能重置
540 SI121.png 獸外技能重置
541 SI121.png 神外技能重置
542 SI121.png 龍外技能重置
543 SI121.png 妖外技能重置
544 SI121.png 魔外技能重置
545 SI121.png 合體外技能重置
546 SI122.png 隊員技封鎖
547 SI121.png 合體外技能重置
548 SI158.png (3~5回減攻50%)
549 SI158.png (3~5回減攻80%)
550 SI158.png (3~5回減攻90%)
551 Template:生命倒數 ‧ 6回
552 SI162.png 攻後(5回中毒10%)
553 SI162.png 攻後(5回中毒20%)
554 SI162.png 攻後(5回中毒25%)
555 SI165.png (3~5回轉珠減1秒)
556 SI165.png (3~5回轉珠減2秒)
557 SI283.png 攻後(5回中毒20% ‧ 軌跡燃燒500)
558 SI283.png 攻後(5回中毒25% ‧ 軌跡燃燒500)
559 SI283.png 攻後(5回中毒20% ‧ 轉珠減2秒)
560 SI283.png 攻後(5回中毒25% ‧ 轉珠減2秒)
561 SI188.pngSI224.pngSI123.png 附加消除 ‧ 攻後隱藏增攻輪轉
562 Template:水火防禦75% ‧ 攻後禁錮1員 ‧ 2回
563 Template:強化盾 ‧ 鎖技4回 ‧ 超級橫向射擊
564 Template:轉屬 ‧ 剋屬禁消 ‧ 光暗防禦90%
565 SI224.png 軌跡隱藏4
566 SI224.png 軌跡隱藏6
567 SI251.pngSI168.png 敵血70%下 ‧ 扣血50%後自殺
568 SI251.pngSI168.png 敵血50%下 ‧ 扣血50%後自殺
569 SI251.pngSI168.png 敵血70%下 ‧ 扣血100%後自殺
570 SI251.pngSI168.png 敵血50%下 ‧ 扣血100%後自殺
571 SI219.png 突擊 ‧ 攻後冰封
572 SI219.png 突擊 ‧ 攻後雙重冰封
573 Template:突擊 ‧ 燃燒
574 Template:突擊 ‧ 雙重燃燒
575 SI218.png 突擊 ‧ 心鎖定 ‧ 未消敵回10%
576 SI232.png 突擊 ‧ 水心鎖定 ‧ 未消敵回20%
577 SI160.png 先攻 ‧ 下回自殺
578 SI256.png 缺血盾
579 Template:50%血下盾
580 SI132.pngSI103.png 5+Combo盾 ‧ 不足扣血100%
581 SI132.pngSI105.png 7+Combo盾 ‧ 不足扣血100%
582 SI132.pngSI108.png 10+Combo盾 ‧ 不足扣血100%
583 SI124.png 擊殺技無效
584 SI138.png 龍脈回復
585 SI244.png 三屬盾 ‧ 限
586 SI244.png 光暗盾 ‧ 限
587 SI043.png 禁消 ‧ 心
588 SI011.png 攻後轉橫水
589 SI012.png 攻後轉橫火
590 SI013.png 攻後轉橫木
591 SI014.png 攻後轉橫光
592 SI015.png 攻後轉橫暗
593 SI011.png 攻後轉直水
594 SI012.png 攻後轉直火
595 SI013.png 攻後轉直木
596 SI014.png 攻後轉直光
597 SI015.png 攻後轉直暗
598 SI211.png 主動傷害吸收
599 SI256.png 消心扣敵2% ‧ 扣血50%
600 SI256.png 消心扣敵2% ‧ 扣血70%
601 SI256.png 消心扣敵5% ‧ 扣血30%
602 SI256.png 消心扣敵5% ‧ 扣血50%
603 SI256.png 消心扣敵5% ‧ 扣血70%
604 SI228.png 軌跡腐蝕 ‧ 連
605 SI221.png 三重風化3000 ‧ 先
606 SI224.png 問號符石9 ‧ 15%
607 SI228.png 軌跡腐蝕 ‧ 妖精剋制 ‧ 連
608 SI242.png 三屬盾 ‧ 龍類剋制 ‧ 強化
609 SI221.png 風化3000 ‧ 先 ‧ 魔族剋制 ‧ 三重風化
610 SI105.png 7+Combo盾 ‧ 人類剋制 ‧ 攻盾
611 SI224.png 問號符石9 ‧ 神族剋制12 ‧ 15%
612 SI038.png (5回禁消 ‧ 水)
613 SI039.png (5回禁消 ‧ 火)
614 SI040.png (5回禁消 ‧ 木)
615 SI041.png (5回禁消 ‧ 光)
616 SI042.png (5回禁消 ‧ 暗)
617 SI043.png (5回禁消 ‧ 心)
618 Template:(5回火暗防禦盾) ‧ 無視減傷 ‧ 攻後燃燒
619 SI047.pngSI188.png 命懸一線 ‧ 連擊 ‧ 低血追擊 ‧ 火暗輪轉
620 SI251.pngSI167.pngSI165.png (5回轉珠減2秒) ‧ 連擊 ‧ 無視減傷
621 SI112.pngSI123.png 附加消除 ‧ 首消光暗同等盾
622 Template:(5回減攻90%) ‧ 攻後雙重冰封
623 SI003.pngSI001.pngSI260.png 反彈35% ‧ 水木外防禦75%
624 SI188.pngSI259.png 攻前盾 ‧ 中毒40% ‧ 攻後封技4回 ‧ 越攻越強
625 Template:木暗防禦90% ‧ 攻後雙重風化 ‧ 隨機禁錮1員 ‧ 2回
626 SI111.pngSI139.png 首消水木同等盾 ‧ 首扣50% ‧ 次扣100%
627 Template:木水輪轉 ‧ 越戰越強 ‧ 銀
628 SI105.pngSI160.png 先攻 ‧ (5回軌跡燃燒800) ‧ 7+Combo追擊盾
629 SI261.pngSI124.png 無法控制 ‧ 不倒意志40% ‧ 1血完全回復 ‧ 增攻150%
630 SI251.png (5回無視減傷)
631 SI251.png (98回無視減傷)
632 SI103.png (5回5+Combo發動攻回)
633 SI104.png (5回6+Combo發動攻回)
634 SI105.png (5回7+Combo發動攻回)
635 SI106.png (5回8+Combo發動攻回)
636 SI276.png 同攻盾
637 SI261.png 最高攻擊無效
638 SI257.png 符石攻擊無效 愚人節更新後刪除
639 SI227.png 虛偽符石
640 SI139.png 越扣越強10%
641 SI139.png 越扣越強20%
642 SI139.png 越扣越強25%
643 SI165.png (3回轉珠減2秒)
644 SI165.png (4回轉珠減2秒)
645 SI165.png (5回轉珠減2秒)
646 SI233.png (3回回復減少50%)
647 SI233.png (4回回復減少50%)
648 SI233.png (5回回復減少50%)
649 SI011.png 攻後水縱橫輪轉
650 SI012.png 攻後火縱橫輪轉
651 SI013.png 攻後木縱橫輪轉
652 SI014.png 攻後光縱橫輪轉
653 SI015.png 攻後暗縱橫輪轉
654 SI045.png 攻後心縱橫輪轉
655 SI011.png 攻後水內外輪轉
656 SI012.png 攻後火內外輪轉
657 SI013.png 攻後木內外輪轉
658 SI014.png 攻後光內外輪轉
659 SI015.png 攻後暗內外輪轉
660 SI045.png 攻後心內外輪轉
661 SI011.png 攻後轉水4
662 SI012.png 攻後轉火4
663 SI013.png 攻後轉木4
664 SI221.png 攻後風化
665 SI224.png 攻後隱藏2
666 SI013.pngSI169.png (3回攻擊無效) ‧ 攻後心轉木
667 SI188.pngSI221.pngSI217.png 1-4風化20% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
668 SI188.pngSI221.pngSI217.png 2-5風化20% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
669 Template:附加消除 ‧ 木心輪轉 ‧ 消木吸收1%
670 Template:附加消除 ‧ 木心輪轉 ‧ 消木吸收2%
671 SI011.pngSI121.pngSI254.png 妖魔技能重置 ‧ 強化盾 ‧ 水縱橫輪轉
672 Template:超級防禦 ‧ 不倒意志40% ‧ 1血完全回復 ‧ 增攻200%
673 Template:超級防禦 ‧ 不倒意志50% ‧ 1血完全回復 ‧ 增攻200%
674 Template:超級防禦 ‧ 不倒意志60% ‧ 1血完全回復 ‧ 增攻200% ‧ 連擊
675 Template:無法控制 ‧ 不倒意志40% ‧ 1血後回復 ‧ 增攻300% ‧ 無視減傷
676 Template:無法控制 ‧ 不倒意志50% ‧ 1血後回復 ‧ 增攻300% ‧ 無視減傷
677 Template:無法控制 ‧ 不倒意志50% ‧ 1血後回復 ‧ 增攻300% ‧ 無視減傷 ‧ 連擊
678 SI122.png 重覆禁錮
679 SI188.pngSI122.png 重覆禁錮 ‧ 越攻越強
680 SI224.png 定點隱藏 ‧ 問號符石3 ‧ 15%
681 SI224.png 定點隱藏 ‧ 問號符石4 ‧ 15%
682 SI224.png 定點隱藏 ‧ 問號符石5 ‧ 15%
683 SI124.pngSI224.pngSI250.png 無法控制 ‧ 隱藏3 ‧ 同屬防禦75% ‧ 攻後隱藏
684 SI124.pngSI224.pngSI250.png 無法控制 ‧ 隱藏6 ‧ 同屬防禦90% ‧ 攻後隱藏2
685 Template:(3回轉珠減2秒) ‧ 同屬防禦75% ‧ 攻後水內外輪轉 ‧ 消水敵回
686 Template:(5回轉珠減2秒) ‧ 同屬防禦90% ‧ 攻後水內外輪轉 ‧ 消水回復
687 SI221.pngSI046.pngSI250.png 附加消除 ‧ 風化 ‧ 換珠 ‧ 同屬防禦75% ‧ 攻後風化
688 Template:附加消除 ‧ 雙重風化 ‧ 換珠 ‧ 同屬防禦90% ‧ 攻後風化2
689 SI049.pngSI250.pngSI251.png (3回無視減傷) ‧ 同屬防禦75% ‧ 攻後光暗轉屬
690 SI049.pngSI250.pngSI251.png (5回無視減傷) ‧ 同屬防禦90% ‧ 攻後光暗轉屬 ‧ 吸收
691 SI188.pngSI250.png 腳板形轉光 ‧ 同屬防禦75% ‧ 連擊 ‧ 低血追擊
692 SI188.pngSI250.png 腳板形轉光 ‧ 同屬防禦90% ‧ 連擊 ‧ 低血追擊
693 Template:首回 ‧ 攻後 ‧ 心鎖定 ‧ 未消攻時等傷回復
694 Template:首回 ‧ 攻後 ‧ 水心鎖定 ‧ 未消攻時等傷回復
695 Template:首回 ‧ 攻後 ‧ 火心鎖定 ‧ 未消攻時等傷回復
696 Template:首回 ‧ 攻後 ‧ 木心鎖定 ‧ 未消攻時等傷回復
697 Template:首回 ‧ 攻後 ‧ 光心鎖定 ‧ 未消攻時等傷回復
698 Template:首回 ‧ 攻後 ‧ 暗心鎖定 ‧ 未消攻時等傷回復
699 Template:心形鎖定 ‧ 未消攻時等傷回復
700 Template:首消隨機Combo盾
701 Template:首消隨機Combo盾
702 Template:首消隨機Combo盾 ‧ 轉
703 Template:首消隨機Combo盾 ‧ 轉
704 Template:附加技能消除重置
705 Template:附加技能消除重置 ‧ 無視減傷
706 Template:附加技能消除重置 ‧ 2秒轉珠
707 Template:附加技能消除重置 ‧ 雙重風化3000 ‧ 先
708 Template:附加技能消除重置 ‧ 越攻越強
709 Template:附加技能消除重置 ‧ 越戰越強 ‧ 金
710 Template:附加技能消除重置 ‧ 反彈15%
711 SI124.pngSI251.png 超級防禦
712 Template:強化符石 ‧ 結
713 {{}}
714 {{}}
715 Template:附加技能消除重置 ‧ 強化盾 ‧ 無視減傷
716 SI188.pngSI005.pngSI004.png 光暗防禦90% ‧ 越戰越強 ‧ 金
717 SI224.pngSI139.pngSI122.png (5回神魔禁錮) ‧ 越扣越強20% ‧ 軌跡隱藏9
718 Template:2秒轉珠 ‧ 先制凍結9 ‧ 攻後凍結2
719 SI104.pngSI229.pngSI219.png 冰火轉化 ‧ 6+Combo追擊盾
720 Template:強化符石 ‧ 技能回復 ‧ 結
社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。